Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. AH

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

25 295 Infectieziektenbestrijding

AH1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 19 mei 2020

De vaste commissie voor Justitie & Veiligheid2 heeft in haar vergadering van 12 mei jl. de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 1 mei 2020 besproken, waarin hij aankondigt via nieuwe, aanvullende wetgeving maatregelen te willen vormgeven om COVID-19 te bestrijden.

Naar aanleiding hiervan heeft zij de Minister op 15 mei 2020 een brief gestuurd.

De Minister heeft op 18 mei 2020 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Den Haag, 15 mei 2020

De commissie voor Justitie & Veiligheid heeft in haar vergadering van 12 mei jl. uw brief van 1 mei 2020 besproken, waarin u aankondigt via nieuwe, aanvullende wetgeving maatregelen te willen vormgeven om COVID-19 te bestrijden.

Via het wetgevingsproces wordt een zorgvuldige behandeling geborgd bij het vinden van een gebalanceerd evenwicht bij de bevoegdheidsverdeling, beperking van de vrijheden en grondrechten van burgers, toezicht en handhaving, rechtsbescherming en procedurele waarborgen. De leden van de commissie willen echter vooral ook het belang onderstrepen van het spoedig voorzien in voldoende delegatiegrondslag voor verdere maatregelen. Zij bepleiten dan ook dat deze aanvullende wetgeving ten spoedigste wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Een gevoel van urgentie bij de regering voor het creëren van een voldoende rechtsgrondslag lijkt onvoldoende, gegeven de tijd die wordt genomen om schriftelijke vragen van het lid Nicolaï van 31 maart jl. over gebreken in de rechtsgrondslag van huidig geldende maatregelen en de onvoldoende bekendheid van getroffen maatregelen en noodverordeningen te beantwoorden, alsmede een brief van de commissie van 23 april 2020. De leden van de commissie zouden dan ook graag per ommegaande antwoorden op deze vragen willen ontvangen. Voorts wensen zij spoedig het beoogde tijdpad te vernemen voor de indiening en behandeling van de aangekondigde wetgeving.

Een gelijkluidende brief is heden gezonden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid M.M. de Boer

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2020

Bij brief van 15 mei 2020 berichtte de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid dat deze commissie op 12 mei jl. de brief van 1 mei jl. heeft besproken waarin nieuwe, aanvullende wetgeving is aangekondigd voor maatregelen om COVID-19 te bestrijden. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontving dezelfde brief.

Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zeg ik u dank voor de aandachtspunten die de commissie in haar brief heeft meegegeven.

In de brief vraagt de commissie om spoedig het beoogde tijdpad te vernemen voor de indiening en behandeling van de aangekondigde wetgeving. Wij zijn voornemens om het wetsvoorstel op 29 mei a.s. voor spoedadvies aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor te leggen. Daaraan voorafgaand zullen, zoals in de brief van 1 mei ook is verwoord, consultaties plaatsvinden bij betrokken instanties. Na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering zal het wetsvoorstel met de grootst mogelijke spoed bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het streven is erop gericht om, indien het wetsvoorstel voor die datum door beide Kamers wordt aanvaard, de wet uiterlijk 1 juli 2020 in werking te kunnen laten treden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

De letters AH hebben alleen betrekking op wetsvoorstel 35 300 VI.

X Noot
2

Samenstelling:

Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Cliteur (FVD), Dittrich (D66), Doornhof (D66), Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten) (ondervoorzitter), Van Pareren (FVD), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen (GL), Van Wely (FVD)