35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2019

Hierbij informeer ik u over de beleidsmatige mutatie(s) die na de Najaarsnota 2019 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van JenV.

Uitgaven

De verwachting is dat de uitvoering 2019 van de begroting van JenV ten opzichte van de stand Najaarsnota (tweede suppletoire begroting) per saldo binnen het kader van de Najaarsnota zal uitkomen. Per uitgavenartikel worden er geen beleidsmatige overschrijdingen verwacht. Mogelijk dat de apparaatsuitgaven (artikel 91) onder andere vanwege de hogere kosten van de Shared Service Organisaties een lichte overschrijding zullen laten zien.

Verplichtingen

Bij de verplichtingen zal er op artikel 33 een overschrijding zichtbaar worden die samenhangt met het aangaan in 2019 van verplichtingen in het kader van de aanpak van ondermijning (100 mln. ondermijning Regeerakkoord).

Aan de regio’s zijn brieven verstuurd tot een verplichtingenbedrag van 84,9 mln. Het bijbehorende verplichtingenkader, opgenomen in de begroting, is 44,4 mln. Deze overschrijding vloeit voort uit de wens de regio’s zekerheid te geven over het bedrag dat zij niet alleen in 2019 maar ook in 2020 en 2021 zullen gaan ontvangen. Voor de geplande kasuitgaven in de komende jaren heeft dit geen effect omdat de betalingen aan de regio’s per jaar conform de in de begroting opgenomen kasbedragen zullen gaan plaatsvinden. De verplichtingenbedragen opgenomen in de begrotingen 2020 en 2021 zullen bij de Voorjaarsnota 2020 worden verlaagd zodat over de periode 2019–2021 bezien, het kasbedrag gelijk is aan het verplichtingenbedrag.

Interdepartementale overboekingen

Na Najaarsnota zijn nog de volgende overboekingen tussen diverse departementen en JenV overeengekomen:

Op artikel 31: 2,4 mln. van BZK naar JenV

Financiering RST aangaande uitzend- en transitiekosten

BZK doet eenmalig een extra bijdrage van € 2,4 mln. aan de politie als voorschot voor de kosten bij het Recherche SamenwerkingsTeam (RST) in verband met de uitzending van personeel naar Caribisch Nederland en de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Omdat de politie via de begroting van JenV wordt bekostigd boekt BZK de middelen over van haar begroting naar die van JenV. Vanuit JenV wordt deze via een bijzondere bijdrage overgemaakt aan politie.

Op artikel 33: 0,665 mln. van VWS naar JenV

Bijdrage van VWS in de subsidie aan Comensha

In de subsidie aan Comensha zitten activiteiten die door VWS – via JenV – gefinancierd worden. De bijdrage van VWS wordt door middel van een begrotingsoverboeking vormgegeven.

Op artikel 37: 0,6 mln. van VWS naar JenV

Opvangkosten

Het Ministerie van VWS draagt voor 0,6 mln. bij aan kosten die door JenV worden gemaakt ten behoeve van de opvang van slachtoffers mensenhandel. De bijdrage van VWS wordt door middel van een begrotingsoverboeking vormgegeven.

Op artikel 91: 0,725 mln. van BZK naar JenV

P&O dienstverlening

De voorgenomen overheveling van de P&O dienstverlening van JenV naar BZK gaat niet door. Als gevolg hiervan vergoed BZK diverse kosten die JenV in dit kader heeft moeten maken.

Slotwet

In de Slotwet 2019 van JenV zullen alle mutaties ten opzichte van de stand Najaarsnota 2019 van een toelichting worden voorzien.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven