Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 15

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 15 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 november 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (bedragen * € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
 

Totaal

13.426.141

13.428.319

1.546.443

         
 

Beleidsartikelen

     

31

Politie

6.270.549

6.271.396

12.658

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.552.858

1.552.858

168.850

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

861.716

861.716

1.252.175

34

Straffen en Beschermen

2.755.868

2.755.868

87.635

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

266.427

266.427

2.000

37

Migratie

1.236.560

1.236.560

3.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

91

Apparaat Kerndepartement

446.713

448.044

20.125

92

Nog onverdeeld

32.402

32.402

0

93

Geheim

3.048

3.048

0

Toelichting

Algemeen

Aanpassing departementale begrotingsstaat

In deze nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van de digitalisering van de strafrechtketen op basis van het recentelijk gereedgekomen bestedingsplan voor 2020. Tevens zijn aan onderhavige begroting de middelen toegevoegd voor de investeringen in de afhandeling van zedenzaken en voor de bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Dit naar aanleiding van twee ingediende moties op 19 september j.l.

De mutaties leiden niet tot een negatieve bijstelling op reeds aangegane verplichtingen.

Artikelsgewijze toelichting

Toelichting op de uitgaven- en verplichtingenmutaties

Artikel 31 Politie

Zedenzaken

De motie van de leden Klaver cs (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300, nr. 11) leidt tot een oplopende investering van structureel 15 miljoen euro voor extra capaciteit van de zedenpolitie, in (medisch) forensisch onderzoek en in opleiding tot zedenrechercheurs. Hiermee kan een stevig impuls gegeven worden aan de kwaliteit en capaciteit in de behandeling van zedenzaken en daarmee ook aan de doorlooptijden bij zedenzaken. De uitwerking van de motie – die in een brief van de Minister van Justitie en Veiligheid over zedenzaken nader wordt beschreven – wordt door de politie in vier jaar tijd gerealiseerd.

Bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie

Met de motie van de leden Segers en Asscher (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300, nr. 25) wordt een oplopende investering van structureel 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de versterking van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie. Met de middelen uit de motie worden alle onderdelen van de AVIM versterkt ten behoeve van de aanpak van mensenhandel. Zo komen de AVIM’s weer meer in balans. Ook wordt de kwaliteit en de capaciteit AVIM-breed ten behoeve van mensenhandel versterkt. Dit alles zal leiden tot een kwaliteitsslag op het gebied van de bestrijding van mensenhandel. De uitwerking van de motie – die in een brief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de opsporing en vervolging van mensenhandelzaken nader wordt beschreven – wordt door de politie in vier jaar tijd gerealiseerd.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Digitalisering van de strafrechtketen

Maatregel B6 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2020 met 45,1 miljoen euro.

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2020 met 45,1 miljoen euro. De digitalisering van de werkprocessen en processtukken in de strafrechtketen levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de logistiek en de informatie-uitwisseling. Daarnaast is het een randvoorwaarde voor het verhogen van de kwaliteit en de transparantie en voor het terugdringen van doorlooptijden, dubbel werk en administratieve lasten. In 2020 zal de strafrechtketen verder worden gedigitaliseerd langs de thema’s papier uit de keten, multimedia en dienstverlening (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 279 nr. 449). Op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting staan nog middelen voor de jaren 2021 en 2022, het bestedingsplan voor deze middelen volgt in een later stadium.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per gewijzigd artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór deze nota van wijziging, de mutaties, en de standen ontwerpbegroting 2020 ná de nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

             
 

Stand vóór nota van wijziging

13.374.041

13.109.747

12.765.220

12.735.439

12.727.716

             

31

Zedenzaken

5.000

10.000

13.000

15.000

15.000

31

Bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie

2.000

6.000

8.000

10.000

10.000

33

Digitalisering Strafrechtketen

45.100

0

0

0

0

             
 

Stand na de nota van wijziging

13.426.141

13.125.747

12.786.220

12.760.439

12.752.716

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

             
 

Stand vóór nota van wijziging

13.376.219

13.111.078

12.766.551

12.736.770

12.727.716

             

31

Zedenzaken

5.000

10.000

13.000

15.000

15.000

31

Bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie

2.000

6.000

8.000

10.000

10.000

33

Digitalisering Strafrechtketen

45.100

0

0

0

0

             
 

Stand na de nota van wijziging

13.428.319

13.127.078

12.787.551

12.761.770

12.752.716

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus