Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 127

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2020

Op 6 mei heeft het kabinet haar plan van aanpak voor een gefaseerde afbouw van de corona-maatregelen gepresenteerd1. Ook binnen de justitie-, veiligheids- en migratieketen worden stappen gezet om, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, het werk zo veel als mogelijk weer doorgang te laten vinden. Zo heeft de Rechtspraak, in afstemming met het Openbaar Ministerie (OM), de advocatuur en andere ketenpartners, het aantal fysieke zittingen dat plaatsvindt per 11 mei verhoogd.2 In deze brief informeren wij u nader over het opstarten van verschillende onderdelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen.

Uitvoering van werkstraffen voor jongeren

Gelet op het gegeven dat de rechtspraak vanaf 11 mei weer meer zaken afdoet, waarbij prioriteit wordt gegeven aan o.a. jeugdzaken, is door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) bezien hoe de uitvoering van werkstraffen op veilige wijze weer opgepakt kan worden. In het bijzonder bij jongeren is het vanuit pedagogisch oogpunt van belang hen niet te lang in onzekerheid te houden over de uitvoering, zeker niet in die situaties waar de uitvoering al liep. De RvdK zal geleidelijk beginnen met opstarten van werkstraffen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Er zijn diverse projectplaatsen waar deze richtlijnen geborgd kunnen worden en de jongere veilig zijn werkstraf kan uitvoeren. Daarnaast wordt gekeken naar een alternatieve invulling van met name kleine openstaande werkstraffen. Het gaat hier om jongeren die een groot deel van hun werkstraf al hebben uitgevoerd. Gekeken wordt of zij op een digitale wijze de rest van hun straf kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in de vorm van een leerwerkstraf.

Ook de reclassering zal de uitvoering van werkstraffen geleidelijk gaan hervatten. Gestart zal worden met het plaatsen van werkgestraften op een beperkt aantal eigen groepsprojecten, waar de reclassering volledig de regie heeft en verantwoordelijkheid kan nemen. Aan de hand van de ervaring die op deze manier wordt opgedaan, kan dit geleidelijk worden uitgebreid.

Versoepeling maatregelen gevangeniswezen

De getroffen maatregelen in het gevangeniswezen hebben geleid tot een relatief laag aantal besmettingen binnen de inrichtingen. Binnen het gevangeniswezen is tot op heden nog slechts sprake van in totaal 14 vastgestelde besmettingen, waarvan er momenteel twee ziek zijn. Binnen de forensische zorg gaat het in totaal om 6 vastgestelde besmettingen, waarvan er nog 1 persoon ziek is. Dit lage aantal besmettingen willen wij graag zo houden. Een plan voor versoepeling van de maatregelen moet daarom zorgvuldig worden uitgewerkt. De Minister voor Rechtsbescherming zal uw Kamer op korte termijn hier nader over informeren.

Voor nu betekent dit dus dat de maatregelen die op 13 maart jl. zijn aangekondigd voor het gevangeniswezen worden gecontinueerd na 19 mei.3

Verlenging inreisverbod

In navolging van het advies van de Europese Commissie verlengt Nederland het inreisverbod voor reizigers van buiten de Schengenzone/EU/VK met dertig dagen, tot 15 juni a.s.

Noodonderdak

Op 12 mei is het gebruik van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp als noodonderdaklocatie voor asielzoekers met een eerste asielaanvraag beëindigd. De circa 90 asielzoekers, die zich nog in de noodonderdaklocatie bevonden, zijn overgebracht naar de COA-opvang in Ter Apel en Budel. Daar zullen zij het vervolg van de asielprocedure doorlopen. Asielzoekers die vanaf 12 mei een eerste asielaanvraag indienen in Ter Apel, worden niet langer naar Zoutkamp overgebracht en doorlopen de eerste fase van de asielprocedure in Ter Apel of Budel. Nu er weer sprake is van doorstroom in de asielketen, is tijdelijk noodonderdak in Zoutkamp niet langer noodzakelijk. Bij binnenkomst in Ter Apel krijgen asielzoekers een uitgebreide medische intake, waarbij ook gericht op coronaklachten wordt getoetst (temperatuurmeting, uitvraag naar luchtwegklachten) en informatie wordt verstrekt over de maatregelen om coronabesmetting te voorkomen.

Quarantaine

De met corona besmette bewoners van AZC Sneek en hun huisgenoten zijn vanaf 13 mei overgebracht naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Deze circa 60 personen blijven op deze locatie in quarantaine, tot uiterlijk 25 mei. Zij mogen hun woonruimte in deze periode niet verlaten en worden voorzien van maaltijden, drinken, sanitaire middelen en overige middelen voor de eerste levensbehoeften. Ook wordt voorzien in medische zorg. Wanneer de quarantaine wordt beëindigd, zullen deze asielzoekers terugkeren naar AZC Sneek. Er is voor deze aparte opvang gekozen, om besmette bewoners en hun huisgenoten te kunnen scheiden van niet-besmette bewoners. Hiermee wordt verdere verspreiding op AZC Sneek voorkomen.

Raadsverordening algemene vergaderingen vennootschappen

Op 29 april 2020 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Raadsverordening over tijdelijke maatregelen inzake algemene vergaderingen van Europese naamloze vennootschappen (SE) en Europese Coöperatieve Vennootschappen (SCE) aan de Raad gezonden4. Op grond van de SE- en SCE-verordeningen dient de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden gehouden. In verband met de corona-pandemie stelt de Europese Commissie voor dat algemene vergaderingen kunnen worden gehouden uiterlijk op 31 december 2020. Het Europees parlement heeft op 13 mei met het voorstel ingestemd. Naar verwachting zal de Raad komende week met het voorstel instemmen. Het voorstel is in lijn met de mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering van rechtspersonen zoals opgenomen in paragraaf 4 van de Tijdelijke wet COVID-19 maatregelen Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 35 434), die op 24 april in werking is getreden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Kamerstuk 25 295 nr. 315

X Noot
2

Kamerstuk 35 300 VI, nr. 126

X Noot
3

Kamerstukken 24 587 en 25 295, nr. 763

X Noot
4

Com (2020) 183 final.