Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035300 nr. V

35 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

V MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 19 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat biomassacentrales volgens onderzoek van DNV GL, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 20% meer stikstof, fijnstof en koolstof uitstoten dan kolencentrales en tweemaal zoveel als gasgestookte centrales,

overwegende, dat er een wildgroei van kleine biomassacentrales dreigt, die ervoor zorgt dat de vraag naar biomassa het beschikbare aanbod overtreft en import stimuleert van niet of nauwelijks gecertificeerde biomassa uit het buitenland,

overwegende, dat biomassacentrales nog steeds gesubsidieerd worden via SDE+,

verzoekt de regering per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Teunissen

Nicolai

Van Apeldoorn

Gerbrandy

Otten

Frentrop

Van Strien