Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-V nr. 14

35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 14 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Veiligheid en stabiliteit worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000)

III

In artikel 7 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

De internationale mensenrechtensituatie staat al enkele jaren onder druk en die trend is nog niet gekeerd. De internationale veiligheidssituatie van en rondom het Koninkrijk is de afgelopen jaren veranderd en op een aantal punten verslechterd. Zo blijft de terroristische dreiging reëel. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot migratie blijven vragen om een effectief buitenlands beleid.

Dit amendement beoogt het apparaatsbudget van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te verhogen om het Nederlandse postennet te versterken. Dit zou een intensivering mogelijk maken van de diplomatieke inzet op deze terreinen, zoals deze is opgenomen in de Mensenrechtenrapportage en de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie. Het postennet zou zodoende meer capaciteit hebben voor integrale monitoring, analyse en aanpak van terrorisme en andere veiligheidsdreigingen «aan de bron» in het buitenland, waarbinnen naast bestrijding voldoende aandacht is voor preventie. Nederland zou ook zijn actieve voorvechtersrol op het terrein van mensenrechten met nog meer impact kunnen waarmaken. Ambassades zouden zich nog effectiever kunnen inzetten voor de mensenrechten, o.a. middels het ondersteunen en faciliteren van organisaties en projecten via het mensenrechtenfonds, het aangaan van een dialoog met autoriteiten, het bieden van een veilige locatie voor overleg voor mensenrechtenverdedigers, het bijwonen van processen en het organiseren van evenementen.

De dekking wordt gevonden door een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Stabiliteitsfonds) met € 1 miljoen; een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties) met € 1 miljoen; een verlaging van artikel 2.2 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme (Contra-terrorisme) met € 0,5 miljoen en een verlaging van artikel 4.4 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen (Publieksdiplomatie) met € 0,5 miljoen. Deze middelen sluiten thematisch aan bij het doel van dit amendement. Het amendement stelt voor een deel van programmamiddelen om te zetten in apparaatsmiddelen.

Sjoerdsma Koopmans