Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-V nr. 13

35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 14 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 750 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 750 (x € 1.000).

Toelichting

Wereldwijd hebben religieuze minderheden te maken met lichamelijk en psychisch lijden als gevolg van geweld en onderdrukking. Soms is dat het gevolg van gewelddadigheden door islamitische terreurgroepen als ISIS en Boko Haram in landen als Irak, Syrië en Nigeria. Het kan ook gaan om onderdrukking door gewelddadige hindoes, zoals in India, of door overheden, bijvoorbeeld inzake de Rohingya in Myanmar.

Op sommige plaatsen neemt de religieuze vervolging af. Daar waar ISIS wordt teruggedrongen kunnen slachtoffers terugkeren naar hun plaatsen van herkomst om daar hun leven weer op te bouwen. Op andere plaatsen blijven vervolging en onderdrukking echter een structureel fenomeen.

Het is belangrijk dat Nederland en de internationale gemeenschap deze slachtoffers in praktisch opzicht hulp en ondersteuning bieden, maar dat er tevens aandacht is voor de – vaak minder zichtbare – psychische en geestelijke problematiek. Veel geloofsvervolgden zijn zwaar getraumatiseerd, zeker wanneer sprake is geweest van (seks)slavernij of andere vormen van vrijheidsberoving en mishandeling. Huizen en steden herbouwen is relatief eenvoudig, maar «herstel van het hart» is veel moeilijker. Tegelijk ligt juist daarin een belangrijke voorwaarde voor werkelijke en duurzame vrede en verzoening.

Dit amendement beoogt een bedrag van € 750.000 vrij te maken binnen het mensenrechtenfonds voor financiering van psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden. Dit dient allereerst ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van geloofsvervolgden, maar kan voor de lange termijn bovendien een bijdrage leveren aan het verminderen van spanningen en het bevorderen van vrede en stabiliteit.

We stellen voor een bedrag van € 750.000 structureel toe te voegen aan beleidsartikel 1 (Versterkte internationale rechtsorde) ter bevordering van psychologische zorg aan geloofsvervolgden. De dekking zal voor het jaar 2020 worden gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van post 1.2 (bescherming en bevordering van mensenrechten) van artikel 1 (Versterkte internationale rechtsorde). Vanaf 2021 kan dit amendement structureel worden gedekt uit het mensenrechtenfonds.

Van der Staaij