Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-V nr. 11

35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Ontvangen 14 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt de strijd tegen uithuwelijking en achterlating te intensiveren. Nederlandse meisjes en jongens en mannen en vrouwen worden in toenemende mate in het buitenland door hun familie achtergelaten of uitgehuwelijkt, soms ook na ontvoering, vaak in een land van herkomst. Nederland moet niet alleen hard werken om deze praktijken te voorkomen, maar ook om de slachtoffers zo veel mogelijk te helpen.

Hiertoe is gerichte consulaire ondersteuning en intensivering van de uitvoering nodig, bovenop de al bestaande geïntegreerde consulaire steun voor de slachtoffers. Met dit amendement zal het mogelijk zijn om flexibele ondersteuning te bieden in die landen waar dat nodig is, ter bestrijding van uithuwelijking en achterlating van Nederlanders, al dan niet na ontvoering, en extra hulp aan de slachtoffers door intensivering van de inzet van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).

Hiertoe wordt artikel 4.1 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland (Consulaire bijstand) met € 0,1 miljoen verhoogd. De dekking wordt gevonden door een verlaging van artikel 4.1 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland (Consulaire informatiesystemen) met € 0,1 miljoen. De middelen voor dit thema sluiten aan bij het doel van dit amendement.

Koopmans Van Helvert Sjoerdsma Voordewind