Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-V nr. 1

35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 september 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (bedragen in € 1.000)
   

(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

10.077.750

10.351.409

786.890

 

Beleidsartikelen

9.259.897

9.533.556

745.440

1

Versterkte internationale rechtsorde

111.696

125.788

 

2

Veiligheid en stabiliteit

270.933

283.826

1.242

3

Effectieve Europese samenwerking

8.825.395

9.069.744

693.824

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

51.873

54.198

50.374

 

Niet-beleidsartikelen

817.853

817.853

41.450

5

Geheim

0

0

 

6

Nog onverdeeld

3.027

3.027

 

7

Apparaat

814.826

814.826

41.450

Uitgaven begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (in miljoenen EURO). Totaal 10.351,4

Uitgaven begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (in miljoenen EURO). Totaal 10.351,4

Ontvangsten begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (in miljoenen EURO). Totaal 786,9

Ontvangsten begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (in miljoenen EURO). Totaal 786,9