35 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juni 2020

Bij brief van 26 februari jl.1 heb ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, geïnformeerd over het uitstel van de invoering van de nieuwe verdeling voor het gemeentefonds tot 1 januari 2022 omdat nog aanvullend onderzoek nodig is. Dit aanvullend onderzoek is inmiddels gestart.

Met deze brief bied ik u de tussenrapporten aan van de reeds uitgevoerde onderzoeken2.

Ik onderstreep het belang van een integrale herijking van het gemeentefonds; het heeft dan ook mijn voorkeur dat het gemeentefonds in de volle breedte wordt herijkt en de uitgavenclusters niet alleen afzonderlijk maar ook in hun onderlinge samenhang worden bekeken.

Zoals gebruikelijk zal ik de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies vragen. Na weging van deze adviezen zal ik uw Kamer voor het einde van het jaar een definitief voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds doen toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstuk 35 300 B, nr. 15

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven