35 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

AE GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER DE LETTERS AA

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat door de lage rekenrente de opbouw van pensioenen voor jongeren ernstig wordt verstoord en de pensioenen van miljoenen ouderen niet meer worden geïndexeerd dan wel dreigen te worden gekort,

overwegende, dat de rekenrente de afgelopen jaren gemiddeld ver achter blijft bij de feitelijke rendementen van pensioenfondsen,

overwegende, dat de lage rekenrente mede wordt veroorzaakt door het uitzonderlijke monetaire beleid van de ECB,

verzoekt de regering met het oog op het nieuwe pensioenstelsel een commissie van deskundigen in te stellen, met als taakopdracht het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek, die voor een deel aansluit bij de risicovrije rente en voor een ander deel rekening houdt met de feitelijke rendementen van pensioenfondsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen

Otten

Frentrop

Van Apeldoorn

Van Strien

Naar boven