Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 83

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2020

Op 25 november 2019 is door lid Kröger, tijdens het NO-MIRT (Kamerstuk 35 300 A, nr. 73), een motie ingediend met het verzoek het de regering af te zien van het kappen van honderden bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats met tankstation in de polder «De Ronde Hoep» bij Ouderkerk aan de Amstel (Kamerstuk 35 300 A, nr. 62).

Deze bomen maken onderdeel uit van de bomenkap om de verbreding van het SAA-project A9 Badhoevedorp-Holendrecht mogelijk te maken.

Het is van belang voor de verkeersveiligheid om te waarborgen dat weggebruikers voldoende gelegenheid hebben om te rusten, te tanken, (steeds meer) te laden en te eten. Om die reden is in het kader voorzieningen verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen opgenomen dat de afstand tussen twee verzorgingsplaatsen maximaal 20 kilometer bedraagt.

Om uitvoering te geven aan uw motie, zal de weggebruiker met extra bebording geattendeerd worden op de ongebruikelijke lange afstand tussen de verzorgingsplaatsen op dit tracé. In combinatie met de mogelijkheden om te tanken, te laden en te rusten in de nabijheid van het tracé, wordt daarmee het effect op de veiligheid in deze specifieke situatie geminimaliseerd.

Het niet aanleggen van de verzorgingsplaats met tankstation heeft geen gevolgen voor de voortgang van het SAA-project A9 Badhoevedorp – Holendrecht waarin deze aanleg was voorzien.

De evaluatie en aanpassing van kaders voor verzorgingsplaatsen vindt periodiek plaats. Bij de volgende herziening zal het afstandsregiem in relatie tot nieuwe ontwikkelingen in het wagenpark worden meegenomen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga