Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 79

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 79 BRIEF VAN MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2020

In het kader van het Programma Aansluitingen werk ik aan de reconstructie van een aantal aansluitingen in Zuid-Holland, waaronder de aansluiting A16-N3 bij Dordrecht. Met deze brief informeer ik u over de vertraging die bij dit project is opgetreden.

De afronding van het project was voorzien op 1 juli 2020. Naar verwachting zal het project nu eind 2020 afgerond worden. De vertraging wordt veroorzaakt doordat het aanpassen van de kabels en leidingen door derden niet conform planning kan worden gerealiseerd. Hierdoor verschuift de openstelling van de parallelbaan met 4 maanden. Die parallelbaan dient een tweeledig doel, namelijk enerzijds de ontsluiting van het bedrijventerrein DistriPark (Dordtse Kil IV) dat door de gemeente wordt ontwikkeld en anderzijds als bufferstrook gedurende de spitsperiodes voor het verkeer van de N3 naar de A16 in zuidelijke richting.

Ontwikkelingen

In het kader van dit project is een aantal werkzaamheden al wel afgerond. Het kruispunt A16/N3, de Rijksstraatweg en een deel van de N217 zijn gereconstrueerd. Er is een nieuw kwartklaverblad aangelegd voor het verkeer van de N3 naar de A16 in de richting Breda. Afrit 20 is verlegd en sluit nu aan op de Rijksstraatweg en er zijn 3 vrije stroken voor rechts afslaand verkeer aangelegd. Dit heeft de doorstroming op de aansluiting A16-N3 reeds verbeterd.

Vanuit de omgeving zijn zorgen geuit over de veiligheid van de huidige situatie. Op dit moment treedt enkele malen per week gedurende een korte periode filevorming op bij afrit 20 van de A16. Rijkswaterstaat werkt als onderdeel van het project aan verlenging van deze afrit. Nog voor de zomer ontstaat daardoor extra opstelcapaciteit en neemt de kans op terugslag af. De veiligheid neemt daardoor toe. Rijkswaterstaat treft in de tussenliggende tijd nog een aantal aanvullende maatregelen die de druk op de afrit laten afnemen.

Consequenties uitstel

Het effect van het later openstellen van de parallelbaan is beperkt, omdat de openstelling van het bedrijventerrein niet voor 2021 plaatsvindt. Met het oog op de toekomstige verkeersontwikkeling is de parallelbaan in de toekomst echter wel degelijk nodig als bufferstrook.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga