Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 67

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2019

Graag bied ik u hierbij namens voorzitter Alexander D’Hooghe van de onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam zijn visie aan in het document: «Genereus Verbonden, naar een grootstedelijke samenhang»1. Dit visiedocument is het resultaat van de eerste fase van de advisering van de Commissie. Met dit document informeert de voorzitter u over de eerste contouren van het advies.

Het is goed dat dit visiedocument er ligt. Er staan belangrijke eerste aanzetten in die de basis vormen voor een afgewogen gezamenlijk besluit in de volgende fase. Het betreft uitgangspunten en voorstellen als:

  • Het IJ is in elk toekomstscenario een belangrijke vaarweg.

  • Haven van Amsterdam als onderdeel van het (inter)nationale netwerk van havens en vaarwegen.

  • Voltooiing van de binnenring in Noord voor fietsverkeer middels een oeververbinding aan weerszijden van het centrum.

  • Niet alleen de nautische situatie op het IJ, maar ook het inpassen van aanlandingen en de aansluiting op regionale netwerken zijn grote uitdagingen.

  • Het belang voor een snelle, vlotte en veilige fietsroute parallel aan het IJ in de buurt van de Noordelijke oever.

  • Het debat gaat volgens de commissie niet over één verbinding, maar over de definitie van een robuuste, duurzame figuur voor de infrastructuur van Amsterdam, die op relatief korte termijn kan worden uitgewerkt.

  • De commissie stelt voor om voor de lange termijn een bestuurlijk integraal inrichtingsplan voor het IJ in te richten.

Het werk van de Commissie is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase is om een visie gevraagd op de opgave, die hierbij wordt aangeboden. De voorzitter van de adviescommissie, organiseert op 16 januari 2020 een informatiebijeenkomst over de visie voor leden van de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Waterstaat, gemeenteraadsleden en leden van de provinciale staten Noord-Holland.

De tweede fase levert het concrete advies over de oeververbindingen. De verwachting is dat dit advies in het tweede kwartaal van 2020 gereed is.

Ik zal nu nog niet verder inhoudelijk reageren op het advies maar wacht het eindproduct af.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl