Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035299 nr. 4

35 299 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX)

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 17 juli 2019 en het nader rapport d.d. 2 oktober 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 1 juli 2019, no. 2019001291, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX), met memorie van toelichting.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 1 juli 2019, no. 2019001291, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 17 juli 2019, no. W13.19.0166/III, bied ik U hierbij, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, aan.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Bij gelegenheid van dit nader rapport zijn nog enkele wijzigingen aan het wetsvoorstel toegevoegd. Het gaat om een aanpassing van de Wet langdurige zorg in verband met de Brexit en aanpassing van de naam «Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling» (AMHK) naar «Veilig Thuis» in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en aanverwante regelgeving. Laatstgenoemde aanpassing is technisch van aard, omdat alle AMHK’s in de praktijk al de naam «Veilig Thuis» voeren. Voorts zijn nog enkele technische wijzigingsvoorstellen van de Geneesmiddelenwet, de Wet afbreking zwangerschap, de Wet langdurige zorg, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, de Kaderwet VWS-subsidies en de Algemene wet bestuursrecht toegevoegd en is aanleiding gezien een reeds opgenomen wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening technisch te herformuleren.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Ik moge U, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer