35 283 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet aan te passen aan de wijziging van de richtlijn 2019/692 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (Pb EU 2019, L 117); de verordening 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) (Pb EU 2019, L 158); de verordening 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (Pb EU 2019, L 158); de verordening 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Verordening 2009/714 (Pb EU 2019, L 158); en de verordening 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening nr. 994/2017 (Pb EU 2017, L 280);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d komt te luiden:

d. verordening 2019/943:

verordening 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (Pb EU 2019, L 158);

2. Onderdeel al komt te luiden:

al. verordening 2019/942:

verordening 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2019, L 158);

3. Onderdeel am komt te luiden:

am. Acer:

agentschap als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 2019/942;

4. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ba door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

bb. verordening 2019/941:

verordening 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (Pb EU 2019, L 158).

B

In artikel 4a, vijfde lid, onderdeel a, wordt «verordening 714/2009» vervangen door «verordening 2019/943».

C

Na artikel 4a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4b

Onze Minister is de bevoegde instantie, bedoeld in artikel 3 van verordening 2019/941.

D

In artikel 5, vierde lid, onderdeel b, 5c, tweede lid, 7, eerste lid, 16, tweede lid, onderdeel m, en veertiende lid, en 86c, eerste lid, wordt «het Agentschap» telkens vervangen door «Acer».

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «verordening 714/2009» wordt telkenmale vervangen door «verordening 2019/943».

b. «verordening 713/2009» wordt telkenmale vervangen door «verordening 2019/942».

c. «en verordening 1227/2011, alsmede» wordt vervangen door: «verordening 2019/941 en verordening 1227/2011, alsmede».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «artikel 35, eerste lid, van de richtlijn» wordt vervangen door «artikel 35, eerste lid, van de richtlijn, artikel 2, onder 12, van verordening 2019/941 en».

b. «artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van verordening 714/2009» wordt vervangen door «artikel 2, onder 2, van verordening 2019/943».

3. In het vierde en vijfde lid wordt «geografische gebieden als bedoeld in artikel 12, derde lid, van verordening 714/2009» telkens vervangen door «geografische gebieden als bedoeld in artikel 34, derde lid, van verordening 2019/943».

F

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. «verordening 714/2009» wordt vervangen door «verordening 2019/943».

2. «verordening 713/2009» wordt vervangen door «verordening 2019/942».

G

In artikel 5b, onderdeel a, wordt «netontwikkelingsplannen als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel b, van verordening 714/2009» vervangen door «netontwikkelingsplannen als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van verordening 2019/943».

H

In artikel 10, vierde lid, wordt «artikel 3 van verordening 714/2009» vervangen door «artikel 51 van verordening 2019/943».

I

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel p, komt te luiden:

 • p. de taken te vervullen die voortvloeien uit het bepaalde bij of krachtens verordening 2019/943.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel f wordt «artikel 4a» vervangen door «artikel 4a of van verordening 2019/941».

b. In de onderdelen h en i wordt «geografische gebieden als bedoeld in artikel 12, derde lid, van verordening 714/2009» telkens vervangen door «geografische gebieden als bedoeld in artikel 34, derde lid, van verordening 2019/943».

c. In onderdeel j wordt «artikel 13 van verordening 714/2009» vervangen door «artikel 49 van verordening 2019/943».

d. Onderdeel l komt te vervallen.

J

In artikel 21, vijfde lid, wordt «energiemarkt» vervangen door «energiemarkt en van het actieplan dat Onze Minister ingevolge artikel 15 van verordening 2019/943 heeft vastgesteld».

K

In artikel 25, eerste lid, wordt «verordening 714/2009» vervangen door «verordening 2019/943».

L

In de artikelen 27, eerste lid, en 31, eerste lid, wordt «de in artikel 6 van verordening 714/2009 bedoelde netcodes» telkens vervangen door «hetgeen is gesteld bij of krachtens verordening 2019/943».

M

In artikel 31, eerste lid, onderdeel k, wordt «voor een goede uitvoering van verordening 714/2009 en de daarop gebaseerde richtsnoeren» vervangen door «voor een goede uitvoering van hetgeen is gesteld bij of krachtens verordening 2019/943».

N

In artikel 36, eerste lid, onderdeel h, wordt «verordening 714/2009» vervangen door «hetgeen is gesteld bij of krachtens verordening 2019/943».

O

Artikel 77h wordt als volgt gewijzigd:

1. «verordening 714/2009» wordt vervangen door «verordening 2019/943».

2. «verordening 713/2009» wordt vervangen door «verordening 2019/942».

P

In artikel 77i, eerste lid, onderdeel b, wordt «besluiten die het Agentschap op grond van de artikelen 7, eerste lid, 8, eerste lid, en 9, eerste lid, van verordening 713/2009 heeft genomen» vervangen door «besluiten als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van verordening 2019/942».

Q

Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «deze wet en» wordt vervangen door «deze wet, verordening 2019/941 en».

b. «verordening 714/2009» wordt vervangen door «verordening 2019/943».

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «deze wet of» wordt vervangen door «deze wet, verordening 2019/941 of».

b. «verordening 714/2009» wordt telkenmale vervangen door «verordening 2019/943».

3. In het vierde lid wordt «ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 4a» vervangen door «ter uitvoering van artikel 4a of verordening 2019/941».

R

In artikel 86c wordt «artikel 17 van verordening 714/2009» vervangen door «artikel 63 van verordening 2019/943».

S

In artikel 86ca wordt «artikel 8, eerste lid, van de verordening 713/2009 het Agentschap» vervangen door «artikel 6, tiende lid, van verordening 2019/942».

ARTIKEL II

De Gaswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel z komt te luiden:

z. interconnector:

transmissieleiding die de grens tussen Nederland en een ander land overschrijdt met de bedoeling het gastransportnet met het gastransportnet van dat andere land te koppelen;

b. Onderdeel ae komt te luiden:

ae. verordening 2019/942:

verordening 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2019, L 158);

c. Onderdeel af komt te luiden:

af. Acer:

agentschap als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 2019/942;

d. Onderdeel bb komt te luiden:

bb. verordening 2017/1938:

verordening nr. 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening nr. 994/2010 (Pb EU 2017, L 280/30);

e. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel bc door een puntkomma worden vier onderdelen toegevoegd, luidende:

bd. interconnectiepunt:

een punt als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening 2017/459 van de Europese Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot intrekking van verordening 984/2013;

be. connectiepunt:

een fysiek punt dat aangrenzende landelijke gastransportnetten met elkaar verbindt of een landelijk gastransportnet verbindt met een interconnector of een gasproductienet verbindt met een landelijk gastransportnet;

bf. eerste interconnectiepunt:

het interconnectiepunt dat een interconnector met een derde land verbindt met een landelijk gastransportnet;

bg. eerste connectiepunt:

het connectiepunt dat een interconnector met een derde land of een gasproductienet dat begint in een derde land verbindt met een landelijk gastransportnet.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op gasopslaginstallaties, LNG-installaties, interconnectoren met andere lidstaten, voor zover deze zijn gelegen binnen de Nederlandse exclusieve economische zone of op het continentaal plat, en op interconnectoren met derde landen vanaf het eerste connectiepunt tot en met de territoriale zee.

B

In de artikelen 1a, eerste lid, 1b, en 1h, derde lid, wordt «verordening 713/2009» telkens vervangen door «verordening 2019/942».

C

In de artikelen 1a, vierde lid, onderdeel b, 1e, tweede lid, 1g, eerste lid, 1h, vierde lid, onderdeel c, 10a, eerste lid, onderdeel m, en zevende lid, 18h, vijfde en zeventiende lid, 60ad, eerste lid, onderdeel b, wordt «het Agentschap» vervangen door «Acer».

D

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verordening 994/2010» vervangen door «verordening 2017/1938».

2. In het zesde lid wordt «landsgrensoverschrijdende netten» vervangen door «interconnectoren en interconnectiepunten».

3. Aan het artikel worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 7. De Autoriteit Consument en Markt werkt met betrekking tot interconnectoren met derde landen waarvan het eerste connectiepunt is gelegen op Nederlands grondgebied samen met de bevoegde instantie in het derde land teneinde te bewerkstelligen dat aan de bij en krachtens deze wet gestelde eisen wordt voldaan.

 • 8. Het zevende lid is van overeenkomstige toepassing op een gasproductienet dat begint in een derde land en is verbonden met een landelijk gastransportnet.

E

In artikel 1b wordt «verordening 994/2010» vervangen door «verordening 2017/1938».

F

Artikel 2b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde en vierde lid wordt «de andere lidstaat» telkenmale vervangen door «het andere land».

2. In het vijfde lid wordt «landsgrensoverschrijdend net» vervangen door «interconnector».

G

Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel h, wordt «verordening 994/2010» vervangen door «verordening 2017/1938».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel q, onder 2⁰, door een puntkomma wordt aan het eerste lid een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • r. van technische overeenkomsten over interconnectoren met derde landen kennis te geven aan de Autoriteit Consument en Markt.

3. In het achtste lid wordt «landsgrensoverschrijdende netten» vervangen door «interconnectiepunten».

H

In artikel 10d, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «een landsgrensoverschrijdend gastransportnet» vervangen door «interconnectoren en daarvoor benodigde connectiepunten».

I

In artikel 12b, tweede lid, onderdeel b, wordt «een landsgrensoverschrijdende gastransportnet» telkenmale vervangen door «interconnectoren en interconnectiepunten».

J

In de titel van paragraaf 2.4a wordt «grensoverschrijdende infrastructuur» vervangen door «interconnectoren».

K

Artikel 18h wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt «landsgrensoverschrijdende gastransportnetten» vervangen door «interconnectoren».

2. In het eerste lid komt onderdeel e te luiden:

 • e. de ontheffing belemmert niet de mededinging op de relevante markten waarop de investering waarschijnlijk effect zal hebben, de doelmatige werking van de interne gasmarkt of van het gastransportnet of de installatie waarop de nieuwe interconnector of de nieuwe installatie wordt aangesloten dan wel de leveringszekerheid.

3. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Indien sprake is van de aanleg van een interconnector met een andere lidstaat, overlegt Onze Minister met de bevoegde instanties in de andere lidstaten wier markten waarschijnlijk een effect zal ondervinden van de nieuwe interconnector.

4. Na het zesde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 6a. Indien er sprake is van een interconnector met een derde land waarvan het eerste interconnectiepunt is gelegen op het Nederlands grondgebied, overlegt Onze Minister met de bevoegde instanties in de andere lidstaten wier markten waarschijnlijk een effect zullen ondervinden van de nieuwe interconnector, alsmede met de bevoegde instantie in het derde land wier betrokken infrastructuur gekoppeld is met de nieuwe interconnector teneinde te bewerkstelligen dat met betrekking tot de nieuwe interconnector aan de bij en krachtens deze wet gestelde eisen wordt voldaan. Indien de bevoegde instantie in het derde land niet binnen drie maanden reageert kan Onze Minister een besluit nemen op het verzoek om een ontheffing.

5. De tweede zin in het negende lid komt te luiden:

Indien de aanvraag voor een ontheffing betrekking heeft op een interconnector, wordt de termijn voor het nemen van een besluit gerekend vanaf de datum waarop de laatste van de uit de landen betrokken regulerende instantie een verzoek om ontheffing heeft ontvangen.

L

In artikel 18i wordt «artikel 8, eerste lid, van de verordening 713/2009 het Agentschap» vervangen door «artikel 6, tiende lid, van verordening 2019/942».

M

In artikel 20 wordt na «netbeheerder,» ingevoegd «de interconnector-beheerder,».

N

Artikel 39b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. de aanleg of uitbreiding van een interconnector als bedoeld in artikel 18h, met inbegrip van het connectiepunt met deze interconnector;

2. In onderdeel c wordt «landsgrensoverschrijdend gastransportnet met inbegrip van de aansluitingen op zo’n net» vervangen door «interconnector met inbegrip van het connectiepunt met deze interconnector».

O

Artikel 52ab wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verordening 994/2010» vervangen door «verordening 2017/1938».

2. In het tweede lid wordt «artikel 6, eerste en zevende lid, van verordening 994/2010» vervangen door «artikel 5, eerste lid, van verordening 2017/1938».

3. Het derde lid vervalt.

P

In de artikel 60ac, wordt «verordening 994/2010» vervangen door «verordening 2017/1938».

Q

In artikel 60ad, eerste lid, onderdeel b, wordt «besluiten die het Agentschap op grond van de artikelen 7, eerste lid, 8, eerste lid, en 9, eerste lid, van verordening 713/2009 heeft genomen» vervangen door «besluiten als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van verordening 2019/942».

R

In artikel 85b, eerste lid, onderdeel d, wordt «landsgrensoverschrijdend net» vervangen door «interconnector».

ARTIKEL III

Op ontheffingen die zijn verleend op basis van artikel 18h van de Gaswet zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onder K, blijven de bepalingen van toepassing zoals die golden ingevolge de Gaswet zoals dat luidde op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onder K.

ARTIKEL IV

 • 1. Artikel I, onderdelen A, onder 1, B, E, onder 1, subonderdeel a, en onder 2, subonderdeel b, en onder 3, F, onder 1, G, H, I, onder 1 en onder 2, subonderdelen b, c en d, J, K tot en met N, O, onder 1, Q, onder 1, subonderdeel b, onder 2, subonderdeel b, en R, treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 of, indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

 • 2. De artikelen I, onderdelen A, onder 2 tot en met 4, C, D, E, onder 1, subonderdelen b en c, en onder 2, subonderdeel a, F, onder 2, I, onder 2, subonderdeel a, O, onder 2, P, Q, onder 1, subonderdeel a, onder 2, subonderdeel a en onder 3, en S, en II, onderdelen A, onder 1, subonderdelen b en c, B, C, L, en Q, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

 • 3. De artikelen II, onderdelen A, onder 1, subonderdelen a en e, onder 2, D, onder 2 en onder 3, F, G, onder 2 en onder 3, H tot en met K, M, N, en R, en III treden in werking met ingang van 24 februari 2020 of, indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 24 februari 2020, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

 • 4. Artikel II, onderdelen A, onder 1, subonderdeel d, D, onder 1, E, G, onder 1, O en P treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Naar boven