Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035283 nr. 17

35 283 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 11 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt na onderdeel Q een onderdeel ingevoegd, luidende:

Qa

In artikel 81b, eerste lid, onderdeel a, wordt na «veroorzaken» ingevoegd «, behalve voor zover bij ministeriële regeling als bedoeld in artikel 12 voor de in artikel 12a, onderdeel c, genoemde dienst voor het verzorgen van een aansluiting, een andere kostentoerekening aan tariefdragers betreffende die dienst is toegestaan of voorgeschreven».

II

In artikel IV, onderdeel 4, wordt «O en P» vervangen door «O, P en Qa».

Toelichting

De aangenomen motie Van der Lee over het verdelen van de kosten van het afsluiten van de gasaansluiting (Kamerstukken II 2018/19, 32 813, nr. 290) verzoekt de regering om de kosten van het afsluiten van de gasaansluiting te verdelen over de huiseigenaar en de netbeheerder. Hiermee worden de lasten verlaagd voor huishoudens die gasvrij willen wonen en op dit moment honderden euro’s moeten betalen om de gasaansluiting te laten afsluiten door de netbeheerder. Deze hoge lasten zijn onrechtvaardig, zeker omdat het hier de koplopers in de duurzame energietransitie betreft.

Een obstakel bij de uitvoering van deze motie is echter artikel 81b, eerste lid, sub a, van de Gaswet, waarin het uitgangspunt dat de kosten van diensten rondom gas worden toegerekend aan degenen die deze kosten veroorzaken, is vastgelegd. Normaal gesproken is dit een logische bepaling. In het geval van de afsluitkosten van een gasaansluiting is een afwijking hierop echter gerechtvaardigd. Met dit amendement wordt geregeld dat bij ministeriële regeling hiervan kan worden afgeweken als het gaat om de kosten voor afsluiting van gasaansluiting, zodat in een ministeriele regeling zal worden geregeld dat de kosten voor afsluiting 50/50 worden verdeeld over de huiseigenaren en netbeheerders en de motie Van der Lee kan worden uitgevoerd.

Van der Lee