Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 55

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 17 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Artikel 5.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel e door een puntkomma en onder vervanging van een punt aan het slot van onderdeel f door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. de wijze waarop en de mate waarin de instelling zich, mede gelet op artikel 1.3, vijfde lid, laatste volzin, en, voor zover van toepassing, zesde lid, in het kader van haar werkzaamheden op het gebied van het onderwijs richt op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van studenten.

2. In het tweede lid, aanhef, wordt «tot en met f» vervangen door «tot en met g».

II

Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Aan artikel 5.12 wordt onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel f door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. de wijze waarop en de mate waarin de instelling zich, mede gelet op artikel 1.3, vijfde lid, laatste volzin, en, voor zover van toepassing, zesde lid, in het kader van haar werkzaamheden op het gebied van het onderwijs richt op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van studenten.

Toelichting

Om de Nederlandse taalontwikkeling van de studenten te garanderen is het noodzakelijk dat eisen die de wet stelt aan de Nederlandse taalontwikkeling in het accreditatiekader worden verankerd. Tevens wordt met dit amendement geregeld dat het voor accreditatie nodig is om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de Nederlandse taalontwikkeling en de onderwijstaal.

Van der Molen Futselaar