Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 52

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE GRAAF EN BEERTEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 16 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt in de voorgestelde onderdelen ee en ff «twee derde deel» vervangen door «drie vijfde deel».

II

Artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Twee leden» vervangen door «Drie leden».

2. In het voorgestelde zesde lid, aanhef, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door «worden nadere regels gesteld», vervalt «Nederlandstalige» en wordt «kunnen onder meer betrekking hebben op» vervangen door «hebben onder meer betrekking op».

3. Na het zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Het niveau van uitdrukkingsvaardigheid ligt ten minste op het niveau B2 van het Europees referentiekader.

III

In artikel I, onderdeel Ca, subonderdeel 2, wordt in het voorgestelde tweede lid, onder a, «twee derde deel» vervangen door «drie vijfde deel».

IV

In artikel I, onderdeel D, subonderdeel 2, wordt in het voorgestelde onderdeel d na «taal van de opleiding» ingevoegd «, voor zover het een masteropleiding betreft» en wordt «de opleiding» vervangen door «die masteropleiding».

V

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het voorgestelde artikel 5.6a wordt als volgt gewijzigd:

a. In het opschrift wordt «anderstalig onderwijs» vervangen door «anderstalige masteropleiding».

b. opleiding» wordt telkens vervangen door «masteropleiding».

2. In het voorgestelde artikel 5.6b, eerste lid, wordt «opleiding» vervangen door «masteropleiding».

3. In het voorgestelde artikel 5.6c wordt in het opschrift «anderstalig onderwijs» vervangen door «anderstalige masteropleiding» en wordt in het eerste lid «opleiding» vervangen door «masteropleiding».

VI

Na artikel I, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Na artikel 5.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.9a. Weigering accreditatie nieuwe anderstalige bacheloropleiding

Accreditatie nieuwe opleiding wordt voorts geweigerd indien het een bacheloropleiding betreft die voor meer dan drie vijfde deel van het totaal aantal studiepunten van die opleiding in een andere taal dan het Nederlands verzorgd wordt.

VII

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde onderdeel h voor de punt aan het slot ingevoegd «, voor zover het een masteropleiding betreft».

VIII

In artikel I, onderdeel G, onder 2, wordt in het voorgestelde onderdeel c na «taal van de opleiding» ingevoegd «, voor zover het een masteropleiding betreft».

IX

In artikel I, onderdeel H, wordt na «de graad of» ingevoegd «, voor zover het een masteropleiding betreft,».

X

Na artikel I, onderdeel I, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

Ia

Na artikel 5.17 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.17a. Weigering accreditatie bestaande anderstalige bacheloropleiding

Accreditatie bestaande opleiding wordt voorts geweigerd indien het een bacheloropleiding betreft die voor meer dan drie vijfde deel van het totaal aantal studiepunten van die opleiding in een andere taal dan het Nederlands verzorgd wordt.

Ib

In artikel 5.19 wordt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot het vijfde en zesde lid, na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. Voor zover het een bacheloropleiding betreft wordt accreditatie nieuwe opleiding, onderscheidenlijk accreditatie bestaande opleiding, voorts ingetrokken indien niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 5.9a, onderscheidenlijk 5.17a.

Ic

In artikel 5.21, eerste lid, wordt «artikel 5.17» vervangen door «de artikelen 5.17 en 5.17a».

XI

In artikel I, onderdeel J, wordt in het voorgestelde artikel 5.31a, eerste lid, «opleiding» vervangen door «masteropleiding».

XII

Artikel I, onderdeel La, onder 1, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het voorgestelde onderdeel x wordt «en voor welke taal» vervangen door «en, voor zover van toepassing, voor welke taal».

2. In het voorgestelde onderdeel y wordt «Nederlandstalige opleiding» vervangen door «Nederlandstalige masteropleiding».

XIII

In artikel I, onderdeel M, wordt het voorgestelde artikel 7.2 als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, aanhef, wordt «aan een opleiding of een deel van een opleiding een andere taal worden gevoerd» vervangen door «een deel van een bacheloropleiding voor ten hoogste drie vijfde deel van die opleiding in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd».

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. In afwijking van het eerste lid kan aan een masteropleiding of een deel daarvan een andere taal dan het Nederlands worden gevoerd, indien en voor zover:

    • a. het een opleiding met betrekking tot die taal betreft;

    • b. het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een andere docent wordt gegeven;

    • c. de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van studenten daartoe noodzaakt.

3. In het derde lid wordt na «onderdeel c,» ingevoegd «of lid 2a,», wordt «indien de andere taal wordt gevoerd aan de gehele opleiding of:» vervangen door een punt, en vervallen de onderdelen a tot en met d.

4. In het zesde lid wordt voor de punt aan het slot ingevoegd «, en in welke gevallen sprake is van noodzaak tot het voeren van een andere taal dan het Nederlands, bedoeld in lid 2a».

XIV

In artikel I, onderdeel MM, wordt na het voorgestelde artikel 18.94 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18.95. Overgangsbepaling behoud graad zittende studenten

Artikel 5.21, eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing ten aanzien van studenten die op de dag voorafgaand aan de weigering of intrekking van de accreditatie van een bacheloropleiding op grond van artikel 5.17a, onderscheidenlijk 5.19, vierde lid, ingeschreven stonden voor een geaccrediteerde bacheloropleiding.

XV

In artikel II, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 7.1.1, tweede lid, aanhef, «aan een deel van een opleiding» vervangen door «voor ten hoogste drie vijfde deel van de totale opleiding».

Toelichting

Alle bachelorstudenten dienen aan het einde van hun opleiding het Nederlands op een wettelijk vastgelegd academisch niveau, dat ten minste gelijk is aan niveau B2 van het Europees Referentiekader, te beheersen. Daarop dient het accreditatieorgaan NVAO toe te zien. Alle instellingen dienen hun studenten deugdelijke scholing in de Nederlandse taal aan te bieden. Hiertoe moeten alle bacheloropleidingen in het Nederlands onderwezen worden. Maximaal 40 procent van het totaal aantal studiepunten mag, mits daar goede redenen voor zijn, in een andere taal worden onderwezen. Buitenlandse studenten zijn ook in de bachelorfase van harte welkom, maar zullen aan het eind van hun opleiding ook het Nederlands op academisch niveau dienen te beheersen. Volledig Engelstalige bacheloropleidingen worden niet langer door de overheid bekostigd. Masteropleidingen worden in beginsel in het Nederlands onderwezen – zoals de huidige wet ook voorschrijft – maar mogen ook tweetalig of volledig in een andere taal worden aangeboden, mits de instelling de noodzaak hiervan kan aantonen. Het «noodzaak-criterium» voor onderwijs in een andere taal wordt gehandhaafd en niet vervangen door het vage «meerwaarde». Bij specifieke studierichtingen kan gebruik van het Engels als onderwijstaal, zeker in de masterfase, helpen om toptalent uit de hele wereld aan te trekken. Maar tijdens hun verblijf in Nederland dienen instellingen studenten dan wel aantoonbaar te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal, om zo hun inburgering te vergemakkelijken en de kans te vergroten dat ze ook na hun studie in ons land blijven. Met betrekking tot de voertaal in het beroepsonderwijs treft dit amendement een vergelijkbare voorziening.

De Graaf Beertema