Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 50

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 16 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Twee leden worden» vervangen door «Een lid wordt».

2. Het voorgestelde zevende lid vervalt.

II

In artikel I, onderdeel Ba, vervalt «en zevende».

Toelichting

Met het oog op het erkende belang van een goede Nederlandse taalvaardigheid van alle studenten is de mogelijkheid tot een generieke ontheffing van opleidingen of groepen van opleidingen onwenselijk. Met dit amendement wordt geregeld dat deze bepaling wordt geschrapt.

Van der Molen