Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 45

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 12 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «De instellingen» vervangen door «De bekostigde instellingen voor hoger onderwijs».

2. In onderdeel 2 wordt in het voorgestelde zesde lid, aanhef, «de instellingen» vervangen door «de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs».

Toelichting

Aan instellingen die zonder bekostiging van de overheid onderwijs verzorgen kunnen niet dezelfde eisen gesteld worden als aan bekostigde instellingen. Er is onvoldoende rechtvaardiging om de verplichting om aan de Nederlandse taal te werken onverkort toe te passen op private instellingen die in de markt hun diensten aanbieden. Dit amendement richt daarom de verplichting om aan de Nederlandse taal te werken op de bekostigde instellingen. Daarmee volgt het amendement de vrijstelling van buitenlandse opleidingen, waarvoor instellingen geen bekostiging ontvangen.

Bisschop