Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 23

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel Ca, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Cb

Aan artikel 5.3, eerste lid, wordt onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel d door een komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door «, en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. de eisen gesteld aan het niveau van uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal dat de student bij afronding van de opleiding moet hebben verworven en de ondersteuning en begeleiding gericht op de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands als bedoeld in artikel 1.3, vijfde lid, laatste volzin, en zesde lid.

II

Na artikel I, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Artikel 5.7 eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel e door een puntkomma en onder vervanging van een punt aan het slot van onderdeel f door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. de wijze waarop en de mate waarin de instelling zich in het kader van haar werkzaamheden op het gebied van het onderwijs richt op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van studenten.

2. In het tweede lid, aanhef, wordt «tot en met f» vervangen door «tot en met g».

III

Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Aan artikel 5.12 wordt onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel f door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. de wijze waarop en de mate waarin de instelling zich in het kader van haar werkzaamheden op het gebied van het onderwijs richt op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van studenten.

Toelichting

Om de Nederlandse taalontwikkeling van de studenten te garanderen is het noodzakelijk dat eisen die de wet stelt aan de Nederlandse taalontwikkeling in het accreditatiekader worden verankerd. Tevens wordt met dit amendement geregeld dat het voor accreditatie nodig is om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de Nederlandse taalontwikkeling en de onderwijstaal

Van der Molen