Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 22

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel M, wordt artikel 7.2 als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid vervalt «of krachtens» en wordt «kan nader worden bepaald» vervangen door «wordt nader bepaald».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. De voordracht voor een krachtens het zesde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Met de Wet Taal en Toegankelijkheid is het noodzaak-criterium vervangen voor het meerwaarde-criterium.

De indruk is ontstaan dat het meerwaarde-criterium meer ruimte biedt dan het noodzaak-criterium. Bij velen levert dit zorgen op of dit niet juist betekent dat er meer volledig Engelstalige opleidingen komen in plaats van een strengere naleving van de wet.

Met dit amendement wordt geregeld dat er een amvb met voorhangprocedure moet komen waarin het meerwaarde-criterium uitgewerkt wordt.

Van der Molen