Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 15

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID WIERSMA

Ontvangen 10 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel BB, wordt aan het voorgestelde artikel 7.53a, achtste lid, toegevoegd «De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen ministeriële regeling wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.»

Toelichting

Dit amendement regelt dat de ministeriële regeling waarin nader uitgewerkt wordt op welke gronden de Minister zijn oordeel over het bestaan van capaciteitsproblemen baseert, wordt voorgehangen. Door middel van een voorhangprocedure wil de Kamer hier vooraf in worden meegenomen.

Wiersma