Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135256 nr. 13

35 256 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Nr. 13 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 10 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.1 wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Aan artikel 15.7, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Als een activiteit die is toegestaan of een maatregel die wordt getroffen financieel voordeel oplevert voor degene die de activiteit verricht of de maatregel treft, wordt een bedrag ter grootte van dat voordeel in mindering gebracht op het deel dat wordt aangemerkt als behorend tot het normale maatschappelijke risico.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners de belemmering voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals voor bijvoorbeeld energietransitie en onrechtvaardige effecten daarvan te elimineren zonder extra kosten voor de belastingbetaler.

Indien een schadeveroorzakende gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid tevens financieel voordeel voor de initiatiefnemer(s) heeft opgeleverd of zal opleveren, wordt dit bij de vaststelling van de te vergoeden schade in aanmerking genomen en ook het normaal maatschappelijk risico gecompenseerd.

Hiermee wordt voorkomen, dat de initiatiefnemer wel profijt heeft van de gedoogplicht, maar niet de financiële gevolgen ervan hoeft te dragen.

Van Nispen Van Gerven