Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135256 nr. 12

35 256 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 9 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.1 wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 15.13 wordt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Als een initiatiefnemer voordeel heeft verkregen uit de activiteit of het werk van algemeen belang waarvoor de gedoogplicht geldt, wordt voor de vergoeding van de schade geen toepassing gegeven aan de in het eerste lid, onder a, bedoelde voorwaarde, voor zover het verkregen voordeel uitgaat boven het normale maatschappelijk risico.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners de belemmering voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals voor bijvoorbeeld energietransitie en onrechtvaardige effecten daarvan te elimineren zonder extra kosten voor de belastingbetaler.

Indien een schadeveroorzakende gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid tevens financieel voordeel voor de initiatiefnemer(s) heeft opgeleverd of zal opleveren, wordt dit bij de vaststelling van de te vergoeden schade in aanmerking genomen en ook het normaal maatschappelijk risico gecompenseerd.

Hiermee wordt voorkomen, dat de initiatiefnemer wel profijt heeft van de gedoogplicht, maar niet de financiële gevolgen ervan hoeft te dragen.

Van Nispen Van Gerven