Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135256 nr. 10

35 256 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN GERVEN

Ontvangen 7 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.1 wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 16.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16.7a (toezenden ontwerpbesluit bij toepassing coördinatieregeling Awb)

Als op de voorbereiding van een besluit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, zendt het coördinerend bestuursorgaan het ontwerpbesluit in de gevallen, bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, in aanvulling op artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht toe aan alle belanghebbenden die wonen in de directe omgeving waar de activiteit plaatsvindt.

Toelichting

Dit amendement heeft als doel dat belanghebbenden, die tevens omwonenden zijn, bij plannen met ruimtelijke ontwikkelingen altijd schriftelijk daarvan in kennis worden gesteld.

Door het toepassen van het coördinatiebesluit wordt beoogd de snelheid waarmee besluiten rond ruimtelijke ontwikkelingen in de samenleving worden genomen, te verhogen. Omdat het van belang is dat er voor ruimtelijke ontwikkelingen in de samenleving voldoende draagvlak wordt verkregen, dienen belanghebbenden tijdig en adequaat in kennis te worden gesteld van voorgenomen plannen. Een schriftelijke inkennisstelling van het bevoegde bestuursorgaan, gericht aan belanghebbenden, waaronder omwonenden, kan er voor zorgen dat deze tijdig worden betrokken bij ontwikkelingen voortkomend uit het coördinatiebesluit. Een schriftelijke inkennisstelling is daarmee een goede en gewenste aanvulling zijn op inkennisstellingen van meer algemene aard.

Van Nispen Van Gerven