Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035252 nr. 10

35 252 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SMALS C.S.

Ontvangen 2 maart 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel R, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «zeven» vervangen door «acht».

2. Na artikel 8.1.5f wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.1.5g. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over vergoeding door het bevoegd gezag van kosten die studenten hebben gemaakt voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden die door het bevoegd gezag zijn voorgeschreven, maar waarvan gezien het onderwijsprogramma door de studenten geen gebruik is gemaakt. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Artikel II, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «zeven» vervangen door «acht».

2. Na artikel 8.1.6g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.1.6h. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over vergoeding door het bevoegd gezag van kosten die studenten hebben gemaakt voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden die door het bevoegd gezag zijn voorgeschreven, maar waarvan gezien het onderwijsprogramma door de studenten geen gebruik is gemaakt. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De Wet versterken positie mbo-studenten heeft als doel om de positie van mbo-studenten te verbeteren. Een van de onderdelen van de wet is de creatie van een mbo-studentenfonds, waar bepaalde specifieke groepen extra ondersteuning krijgen om hun mbo-opleiding te kunnen voltooien. Het is niet wenselijk als er aan de ene kant financiële compensatie komt voor mbo-studenten, maar deze financiële ondersteuning uiteindelijk wordt verspild aan ongebruikte lesmaterialen. Dit amendement regelt daarom dat bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld kunnen worden over het door het bevoegd gezag vergoeden van kosten die studenten hebben gemaakt voor ongebruikte onderwijsbenodigdheden. Dit is eveneens een prikkel voor mbo-instellingen om kritisch te kijken naar de voorgeschreven lesmaterialen voor hun mbo-studenten, en daarmee wordt de positie van alle mbo-studenten versterkt. Op dit moment gaat de MBO Raad samen met JOB na of afspraken kunnen worden gemaakt met instellingen met als doel te voorkomen dat studenten met kosten worden geconfronteerd die te maken hebben met ongebruikt lesmateriaal. Mochten deze afspraken niet het gewenst resultaat hebben, namelijk geen lesmaterialen voorschrijven die niet gebruikt gaan worden, dan is dit voor het Ministerie van OCW een stok achter de deur om het alsnog via een algemene maatregel van bestuur te regelen.

Smals Kwint Kuik Van den Berge