35 235 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

28 juni 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat XII voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juli, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.524.800

9.618.660

19.378

3.001

9.689

24.248

7.550

7.550

 
                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Integraal waterbeleid

30.755

45.362

 

13.458

9.157

12.465

     

13

Bodem en ondergrond

26.820

41.436

4.450

5.049

– 776

       

14

Wegen en verkeersveiligheid

76.987

93.317

6.782

21.035

19.293

222

2.550

2.550

 

16

Openbaar vervoer en Spoor

11.497

13.157

 

21.134

20.628

750

     

17

Luchtvaart

40.424

27.329

1.365

10.725

3.793

– 140

     

18

Scheepvaart en havens

6.070

38.555

 

24.864

222

       

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

44.302

46.164

0

6.332

7.097

3.500

     

20

Lucht en geluid

24.825

27.603

 

– 1.219

– 919

       

21

Duurzaamheid

50.173

49.962

 

– 14.790

– 15.011

 

5.000

5.000

 

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

29.349

33.802

250

– 3.919

– 1.652

       

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

53.728

52.786

             

24

Handhaving en toezicht

108.072

108.072

 

10.000

10.000

       

25

Brede doeluitkering

898.544

899.965

 

– 78

32.756

       

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.795.954

7.795.954

 

– 329.126

– 329.126

       
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

50.214

62.073

1.101

21.162

29.153

800

     

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

293.059

299.115

5.430

6.648

13.348

6.651

     

99

Nominaal en onvoorzien

– 15.973

– 15.992

 

211.726

211.726

       
Naar boven