Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035225 nr. 15

35 225 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 mei 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel I worden na onderdeel KK de volgende onderdelen toegevoegd, luidende:

LL

In artikel 705, derde lid, wordt «artikel 438, tweede lid, vierde zin, derde, vierde en vijfde lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering» vervangen door «artikel 438, derde lid, derde zin, vierde, vijfde en zesde lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering».

MM

In de artikelen 438a, tweede lid, en artikel 463b, wordt «artikel 463, derde lid» vervangen door «artikel 463, vijfde lid».

2. Na artikel II wordt, onder vernummering van de artikelen III tot en met VI tot artikelen IV tot en met VII, een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL III

In artikel 3a van de Gerechtsdeurwaarderswet, wordt «artikel 438, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering» vervangen door «artikel 438, vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering».

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt een aantal verwijzingen in artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet naar artikelen die in het wetsvoorstel inhoudelijk worden gewijzigd, in overeenstemming gebracht met het wetsvoorstel. Dit is een louter technische aanpassing.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker