Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035218 nr. 10

35 218 Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMEULDERS EN RONNES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 5 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 4.8 wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

A0a

In artikel 9.4, vierde lid, wordt «een jaar» vervangen door «twee jaar» en wordt «dat jaar» vervangen door «die termijn».

Toelichting

In artikel 9.4, vierde lid, staat dat na vernietiging van het omgevingsplan het voorkeursrecht nog een jaar geldt, zodat het plan ondertussen kan worden hersteld. In de reacties op de consultatieversie is al aangegeven dat een jaar te kort is. Soms moet door vernietiging van een omgevingsplan veel aanvullend onderzoek plaatsvinden of moeten mitigerende maatregelen worden getroffen. De indieners stellen voor hiervan twee jaar te maken.

Smeulders Ronnes