Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035213 nr. I

35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

I VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 8 mei 2020

Op 16 april 2020 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de voorhangprocedure ex artikel 3:1, negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten aan de Eerste Kamer aangeboden het ontwerpbesluit tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid in verband met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen. De voorhangtermijn zou conform procedure thans verstrijken op 14 mei 2020.

Op 17 april 2020 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 de Staatssecretaris verzocht de voorhangtermijn te verlengen.

De Staatssecretaris heeft op 29 april 2020 gereageerd.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag, 17 april 2020

Op 16 april 2020 heeft u in het kader van de voorhangprocedure ex artikel 3:1, negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten aan de Eerste Kamer aangeboden het ontwerpbesluit tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid in verband met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen. De voorhangtermijn zou conform procedure thans verstrijken op 14 mei 2020.

Graag verzoek ik u ter zake van dit ontwerpbesluit de voorhangtermijn te verlengen tot en met het moment waarop de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35.213 (Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes) in de Eerste Kamer is afgerond.

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sent

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2020

Op 16 april jl. heb ik in het kader van de voorhangprocedure aan u aangeboden het ontwerpbesluit tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid in verband met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen.

Met deze brief informeer ik u over het feit dat ik, conform uw verzoek van 17 april jl., bereid ben om de voorhangtermijn te verlengen tot en met het moment waarop de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong in de Eerste Kamer is afgerond.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Samenstelling: Kox (SP), Essers (CDA), Koffeman (PvdD), Ester (CU), Sent (PvdA), (voorzitter), Van Strien (PVV), N.J.J. van Kesteren (CDA), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Schalk (SGP), Stienen (D66), De Bruijn-Wezeman (VVD), A.J.M. van Kesteren (PVV), Van Rooijen (50PLUS), Wever (VVD), (ondervoorzitter), Van Ballekom (VVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Van Gurp (GL), Van der Linden (FVD), Moonen (D66), Nanninga (FVD), Van Pareren (FVD), Pouw-Verweij (FVD), Rosenmöller (GL), Vendrik (GL) en De Vries (Fractie-Otten).