35 210 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 29 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2019 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni 2019, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni 2019 van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Bedragen x € 1.0001

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.524.800

9.618.660

19.378

3.001

9.689

24.248

               
 

Beleidsartikelen

           

11

Integraal waterbeleid

30.755

45.362

 

13.458

9.157

12.465

13

Bodem en Ondergrond

26.820

41.436

4.450

5.049

– 776

 

14

Wegen en verkeersveiligheid

76.987

93.317

6.782

21.035

19.293

222

16

Spoor

11.497

13.157

 

21.134

20.628

750

17

Luchtvaart

40.424

27.329

1.365

10.725

3.793

– 140

18

Scheepvaart en Havens

6.070

38.555

 

24.864

222

 

19

Klimaat

44.302

46.164

0

6.332

7.097

3.500

20

Lucht en Geluid

24.825

27.603

 

– 1.219

– 919

 

21

Duurzaamheid

50.173

49.962

 

– 14.790

– 15.011

 

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

29.349

33.802

250

– 3.919

– 1.652

 

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

53.728

52.786

       

24

Handhaving en toezicht

108.072

108.072

 

10.000

10.000

 

25

Brede doeluitkering

898.544

899.965

 

– 78

32.756

 

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.795.954

7.795.954

 

– 329.126

– 329.126

 
               
 

Niet-beleidsartikelen

           

97

Algemeen departement

50.214

62.073

1.101

21.162

29.153

800

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

293.059

299.115

5.430

6.648

13.348

6.651

99

Nominaal en onvoorzien

– 15.973

– 15.992

 

211.726

211.726

 

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x 1.000)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.457.832

2.448.832

9.000

218.581

209.581

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.629

145.629

0

10.000

10.000

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

83.042

83.042

0

400

400

0

Totaal

2.686.503

2.677.503

9.000

228.981

219.981

9.000

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Rijkswaterstaat

127.796

79.981

– 82.291

– 46.781

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

0

0

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.402

2.673

3.577

3.237

Totaal

132.398

82.654

– 78.714

– 43.544


X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Naar boven