35 210 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. LEESWIJZER

De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

In deze eerste suppletoire begroting van Defensie zijn de besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2019 verhoogd tot € 10,9 miljard verwacht.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in de paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting

in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

2. HET BELEID

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2019 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van

€ 404,8 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2019 wordt voorgesteld dit met € 13,8 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.881,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 325,5 miljoen. De begroting voor de in 2019 aan te gane verplichtingen stijgt met € 404,8 miljoen tot

€ 13.129.7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2019

€ 10.477.053

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2019

€ 404.783

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2019

€ 10.881.836

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2019

€ 311.693

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2019

€ 13.811

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2019

€ 325.504

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

Met deze voorjaarsnota investeert het kabinet verder in Defensie. De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten. Deze extra middelen zijn verwerkt in de 1e suppletoire begroting. Zodra de precieze bestedingsdoelen zijn bepaald, worden de middelen doorverdeeld naar de betreffende artikelen. Het betreft de volgende reeks welke na 2024 fluctueert en vanaf 2030 structureel € 162 miljoen bedraagt:

bedragen x € 1 mln.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Capaciteitsdoelstellingen NAVO

10

42

249

358

406

461

Er zijn tevens middelen vrijgemaakt voor extra grensbewaking en voor de uitvoering van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als gevolg van de Brexit zal extra grensbewaking nodig zijn. Het kabinet stelt structureel € 3 miljoen beschikbaar voor de KMar om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken. Bij het vaststellen van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2019–2022 is geconstateerd dat meer inzet gewenst is van de AIVD en MIVD op enkele doelstellingen. Om invulling te geven aan deze doelstellingen wordt de capaciteit van beide diensten uitgebreid. De benodigde capaciteiten worden stapsgewijs opgebouwd in lijn met het absorptievermogen van beide diensten. Vanaf 2022 betreft het structureel € 29 miljoen in totaal voor beide diensten (€ 14,5 miljoen AIVD en € 14,5 miljoen MIVD).

2.3 Uitgavenmutaties

Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2019 (incl. amendementen en NvW'n)

 

10.477.053

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1

Capaciteitsdoelstellingen NAVO

12

10.000

2

Grensbewaking Koninklijke Marechaussee

12

3.000

3

MIVD

12

1.000

4

Personeelsagenda

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

5.800

5

iDevices

7

26.000

6

VUT/WUL-compensatie

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

67.000

7

Vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

8

25.000

8

Dekking t.b.v. iDevices, Personeelsagenda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

– 123.800

9

Loonbijstelling

12

144.013

10

Prijsbijstelling

12

91.458

11

Eindejaarsmarge Defensie

12

81.506

12

Eindejaarsmarge HGIS

1

48.081

13

Interdepartementale Budgetoverhevelingen

2, 5, 6, 7, 8, 9,10

7.845

       
 

Overige mutaties

 

17.880

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

10.881.836

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. Capaciteitsdoelstellingen NAVO

De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten.

2. Grensbewaking Koninklijke Marechaussee (KMar)

Het kabinet stelt structureel € 3 miljoen beschikbaar voor de KMar om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken.

3. MIVD

Bij het vaststellen van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2019–2022 is geconstateerd dat meer inzet gewenst is van de AIVD en MIVD op enkele doelstellingen. Om invulling te geven aan deze doelstellingen wordt de capaciteit van beide diensten uitgebreid. De benodigde capaciteiten worden stapsgewijs opgebouwd in lijn met het absorptievermogen van beide diensten. Vanaf 2022 betreft het structureel € 29 miljoen in totaal voor beide diensten (€ 14,5 miljoen AIVD en € 14,5 miljoen MIVD).

4. Personeelsagenda

Defensie verwacht, vooral vanwege ondervulling, een onderrealisatie op de begroting. Deze wordt deels ingezet voor de Personeelsagenda. De Personeelsagenda bevat maatregelen ten behoeve van het personeel, waaronder behoud- en wervingsmaatregelen, modernisering gezondheidszorg van Defensie en de herijking van het voorzieningenstelsel buitenland.

5. iDevices (30.000 stuks)

Een deel van de verwachte onderrealisatie als gevolg van ondervulling is ingezet voor o.a. de uitbreiding van iDevices. Besloten is om aan elke medewerker een iDevice te verstrekken.

6. VUT/WUL-compensatie

Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak wordt voor alle militairen de in 2014 ingehouden VUT-equivalente premie terugbetaald en wordt het deels wegvallen van de WUL-compensatie (als gevolg van het stoppen van de VUT equivalente premie) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 ook structureel hersteld.

7. Vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

Voor het verminderen van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeteren van de legering en de facilitaire dienstverlening is € 25 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachtte onderrealisatie.

8. Dekking t.b.v. iDevices, Personeelsagenda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

Defensie verwacht, m.n. vanwege een lagere personele vulling, een onderrealisatie op de begroting. Deze wordt o.a. ingezet voor de hierboven genoemde aanschaf van iDevices, de Personeelsagenda, de VUT/WUL-compensatie, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning.

9. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 van € 144,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

10. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 van € 91,5 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

11. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van € 81,5 miljoen aan de begroting van Defensie.

12. Eindejaarsmarge HGIS

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) 2018 van € 48,1 miljoen; onderdeel van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Deze middelen zijn toegevoegd aan het BIV-budget voor 2019.

13. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit Defensie is onder andere € 6,3 miljoen overgeheveld naar Justitie en Veiligheid (J&V) voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulance-diensten, brandweer, KMar en politie) en € 1,5 miljoen naar Binnenlandse Zaken (BZK) ten behoeve van integrale kabelinterceptie.

Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 15,3 miljoen vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke marechaussee bij de beveiliging van Nederlandse hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast wordt € 3 miljoen overgeheveld voor artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten vanuit Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor noodsleephulp en betonningstaken uitgevoerd door de Kustwacht Nederland. De overige budgetoverhevelingen naar Defensie zijn relatief klein, zoals de bijdrage van J&V (€ 0,4 miljoen) voor een Liaison Officer en Back Office functie in Londen.

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 7,8 miljoen.

2.4 Ontvangstenmutaties

Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2019 (incl. amendementen en NvW'n)

 

311.693

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1

Afdracht surplus eigen vermogen agentschap DTO

7

11.564

       
 

Overige mutaties

 

2.247

 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

325.504

De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht ontvangstenmutaties

1. Afdracht surplus eigen vermogen agentschap DTO

Het ontvangstenbudget stijgt met € 11,6 miljoen door de afdracht, conform regeling agentschappen, van het surplus aan eigen vermogen van het agentschap DTO.

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

171.739

 

171.739

48.081

219.820

       
                   

Uitgaven

199.488

 

199.488

48.081

247.569

       

Waarvan juridisch verplicht

13%

     

40%

       
                   

Opdracht Inzet

199.488

 

199.488

48.081

247.569

       

– Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)

188.482

 

188.482

48.081

236.563

       

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.206

 

3.206

 

3.206

       

– Overige inzet

7.800

 

7.800

 

7.800

       
                   

Programma ontvangsten

6.707

 

6.707

 

6.707

       

– Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)

1.407

 

1.407

 

1.407

       

– Overige inzet

5.300

 

5.300

 

5.300

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het beschikbare programma-uitgavenbudget stijgt met € 48,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge BIV 2018. Deze middelen worden toegevoegd aan het BIV-budget in 2019.

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

842.097

 

842.097

13.491

855.588

1.611

2.383

2.006

3.275

                   

Uitgaven

842.097

 

842.097

13.491

855.588

1.611

2.383

2.006

3.275

Waarvan juridisch verplicht

75%

     

98%

       
                   

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

173.191

 

173.191

8.622

181.813

109

660

2.091

2.090

– gereedstelling

30.644

 

30.644

2.339

32.983

– 8.431

– 7.873

898

897

– instandhouding

142.547

 

142.547

6.283

148.830

8.540

8.533

1.193

1.193

                   

Personele uitgaven

630.314

 

630.314

14.470

644.784

3.236

3.262

3.408

4.682

– waarvan eigen personeel

596.426

 

596.426

4.446

600.872

2.128

2.149

2.293

3.563

– waarvan externe inhuur

1.841

 

1.841

7.089

8.930

500

500

500

500

– waarvan overige personele exploitatie

32.047

 

32.047

2.935

34.982

608

613

615

619

Materiële uitgaven

38.592

 

38.592

– 9.601

28.991

– 1.734

– 1.539

– 3.493

– 3.497

– waarvan IT

1.264

 

1.264

12

1.276

22

22

22

23

– waarvan huisvesting en infra

5.232

 

5.232

894

6.126

86

88

89

88

– waarvan overige materiële exploitatie

32.096

 

32.096

– 10.507

21.589

– 1.842

– 1.649

– 3.604

– 3.608

                   

Apparaatsontvangsten

20.429

 

20.429

 

20.429

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor instandhouding stijgt per saldo met € 6,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door (technische) herschikkingen binnen het artikel als gevolg van een gewijzigde begrotingsindeling (€ 2,3 miljoen), een herschikking binnen de begroting van DMO naar CZSK voor de verwerving van nachtzichtapparatuur (€ 2,1 miljoen) en het vernieuwen van het onderhoudscontract van de Dornier vliegtuigen (1,4 miljoen). Het oude contract viel onder gereedstelling en het nieuwe contract valt nu onder instandhouding.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 14,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 10,5 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 2,7 miljoen).

Het budget voor materiële uitgaven daalt per saldo met € 9,6 miljoen. Er wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar andere artikelen voor de Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda. Daarnaast is er een herschikking binnen het artikel van € 3,5 miljoen tussen materiële uitgaven, opleidingen en overige personele uitgaven. In 2019 gaat CZSK meer opleidingen draaien en wordt er meer uitgegeven aan behoud en werving.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

1.427.287

 

1.427.287

– 48.988

1.378.299

– 23.318

– 19.012

– 17.684

– 15.598

                   

Uitgaven

1.427.287

 

1.427.287

– 48.988

1.378.299

– 23.318

– 19.012

– 17.684

– 15.598

Waarvan juridisch verplicht

82%

     

103%

       
                   

Opdracht gereedstelling en instandhouding CLAS

227.387

 

227.387

– 3.186

224.201

       

– gereedstelling

77.294

 

77.294

– 6.841

70.453

       

– instandhouding

150.093

 

150.093

3.655

153.748

       
                   

Personele uitgaven

1.130.223

 

1.130.223

– 31.931

1.098.292

– 12.198

– 7.125

– 5.666

– 3.560

– waarvan eigen personeel

1.077.771

 

1.077.771

– 42.771

1.035.000

– 12.693

– 7.633

– 6.370

– 4.284

– waarvan externe inhuur

2.204

 

2.204

11.705

13.909

96

     

– waarvan overige personele exploitatie

50.248

 

50.248

– 865

49.383

399

508

704

724

Materiële uitgaven

69.677

 

69.677

– 13.871

55.806

– 11.120

– 11.887

– 12.018

– 12.038

– waarvan overige materiële exploitatie

69.677

 

69.677

– 13.871

55.806

– 11.120

– 11.887

– 12.018

– 12.038

                   

Apparaatsontvangsten

6.432

 

6.432

 

6.432

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met € 6,8 miljoen. CLAS draagt, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, uit het gereedstellingsbudget € 7,5 miljoen bij aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Ook draagt CLAS uit het gereedstellingsbudget € 3,1 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices (zie ook de materiële uitgaven), vastgoed en de Personeelsagenda.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven daalt per saldo met € 31,9 miljoen. Per saldo draagt de CLAS, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, uit het budget voor salarissen eigen personeel € 29,0 miljoen bij aan de eerder genoemde Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast draagt CLAS € 10,8 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda. Ook is budget herschikt binnen de begroting voor de overgang van instructeurs naar DOSCO (€ 5,9 miljoen) en voor het Defensie Cyber Commando naar de Bestuursstaf (€ 5,8 miljoen).

Het budget voor materiële uitgaven daalt per saldo met € 13,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking binnen de begroting als gevolg van het overhevelen van het Defensie Cyber Commando van CLAS naar de Bestuursstaf (€ 7,5 miljoen) en een herschikking binnen de begroting voor het vervangen van defibrillatoren door het DOSCO (€ 4,2 miljoen).

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

799.984

 

799.984

11.654

811.638

91

4.175

5.509

8.734

                   

Uitgaven

799.984

 

799.984

11.654

811.638

91

4.175

5.509

8.734

Waarvan juridisch verplicht

72%

     

98%

       
                   

Opdracht Gereedstelling en instandhouding CLSK

258.651

 

258.651

– 201

258.450

– 1.344

2.705

1.697

4.907

– gereedstelling

18.884

 

18.884

 

18.884

       

– instandhouding

239.767

 

239.767

– 201

239.566

– 1.344

2.705

1.697

4.907

                   

Personele uitgaven

470.447

 

470.447

12.742

483.189

– 5.687

– 5.665

– 3.921

– 8.023

– waarvan eigen personeel

435.022

 

435.022

7.440

442.462

3.650

3.672

3.812

3.827

– waarvan externe inhuur

     

5.876

5.876

       

– waarvan overige personele exploitatie

35.425

 

35.425

– 574

34.851

– 9.337

– 9.337

– 7.733

– 11.850

Materiële uitgaven

70.886

 

70.886

– 887

69.999

7.122

7.135

7.733

11.850

– waarvan overige materiële exploitatie

70.886

 

70.886

– 887

69.999

7.122

7.135

7.733

11.850

                   

Apparaatsontvangsten

12.043

 

12.043

 

12.043

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 12,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 10,8 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 1,7 miljoen).

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

405.344

 

405.344

16.487

421.831

1.208

1.311

1.268

1.906

                   

Uitgaven

405.344

 

405.344

16.487

421.831

1.208

1.311

1.268

1.906

Waarvan juridisch verplicht

93%

     

97%

       
                   

Opdracht Inzet KMar

6.628

 

6.628

400

7.028

       

– gereedstelling

6.628

 

6.628

400

7.028

       
                   

Personele uitgaven

385.090

 

385.090

16.720

401.810

970

1.062

1.304

1.906

– waarvan eigen personeel

366.457

 

366.457

13.101

379.558

966

1.058

1.311

1.912

– waarvan externe inhuur

863

 

863

3.283

4.146

       

– waarvan overige personele exploitatie

17.770

 

17.770

336

18.106

4

4

– 7

– 6

Materiële uitgaven

13.626

 

13.626

– 633

12.993

238

249

– 36

 

– waarvan overige materiële exploitatie

13.626

 

13.626

– 633

12.993

238

249

– 36

 
                   

Apparaatsontvangsten

4.587

 

4.587

 

4.587

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 16,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 8,4 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 1,5 miljoen). Daarnaast is er een interdepartementale budgetoverheveling vanuit Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiliging (€ 9,2 miljoen) en een budgetoverheveling naar de Dienst Bewaken & Beveiligen en Ondersteuning (DBBO) voor ondersteuning van het grensproces en bewaken/beveiligen van diverse objecten (€ 2,5 miljoen) gedaan.

Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

5.115.563

 

5.115.563

19.273

5.134.836

12.990

9.862

10.763

17.763

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

4.447.178

 

4.447.178

14.003

4.461.181

4.070

3.572

6.703

13.703

Opdracht Voorzien in infrastructuur

226.249

 

226.249

– 40

226.209

1.460

– 40

– 40

– 40

Opdracht Voorzien in ICT

332.230

 

332.230

5.310

337.540

7.460

6.330

4.100

4.100

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

75.236

 

75.236

 

75.236

       

Bijdrage aan de NAVO

31.770

 

31.770

 

31.770

       

Reserve valutaschommelingen

2.900

 

2.900

 

2.900

       
                   

Uitgaven

2.839.964

 

2.839.964

19.273

2.859.237

12.990

9.862

10.763

17.763

Waarvan juridisch verplicht

65%

     

96%

       

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

2.133.671

 

2.133.671

14.003

2.147.674

4.070

3.572

6.703

13.703

Opdracht Voorzien in infrastructuur

264.157

 

264.157

– 40

264.117

1.460

– 40

– 40

– 40

Opdracht Voorzien in IT

332.230

 

332.230

5.310

337.540

7.460

6.330

4.100

4.100

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

75.236

 

75.236

 

75.236

       

Bijdrage aan de NAVO

31.770

 

31.770

 

31.770

       

Reserve valutaschommelingen

2.900

 

2.900

 

2.900

       

Programma ontvangsten

123.056

 

123.056

1.500

124.556

       

– Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)

73.886

 

73.886

 

73.886

       

– Overige ontvangsten materieel

33.700

 

33.700

1.500

35.200

       

– Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)

10.050

 

10.050

 

10.050

       

– Overige ontvangsten infrastructuur

2.120

 

2.120

 

2.120

       

– Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO

3.300

 

3.300

 

3.300

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdracht voorzien in nieuw materieel

Het budget voor voorzien in nieuw materieel is verhoogd met per saldo € 14 miljoen, met name als gevolg van herschikkingen in de begroting om te voorzien in de midlife update van de zware bergingsvoertuigen (€ 5,0 miljoen van artikel 3, CLAS), de aanschaf van defibrillatoren (€ 4,2 miljoen van artikel 3, CLAS) en de voertuigbehoefte van het Defensie Cyber Commando (€ 2,6 miljoen van artikel 3, CLAS).

Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om planning, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

932.220

 

932.220

– 2.315

929.905

2.419

3.008

1.125

– 8.505

                   

Uitgaven

932.220

 

932.220

– 2.315

929.905

2.419

3.008

1.125

– 8.505

Waarvan juridisch verplicht

52%

     

108%

       
                   

Opdracht Logistieke ondersteuning

386.696

 

386.696

– 72.230

314.466

– 18.589

– 12.436

– 11.849

– 10.465

– gereedstelling

282.103

 

282.103

– 63.516

218.587

– 9.982

– 3.809

– 3.315

– 1.931

– instandhouding

104.593

 

104.593

– 8.714

95.879

– 8.607

– 8.627

– 8.534

– 8.534

                   

Personele uitgaven

357.098

 

357.098

42.691

399.789

2.681

2.719

2.715

2.707

– waarvan eigen personeel

312.707

 

312.707

5.620

318.327

2.677

2.715

2.711

2.707

– waarvan externe inhuur

31.384

 

31.384

34.300

65.684

4

4

4

 

– waarvan overige personele exploitatie

13.007

 

13.007

2.771

15.778

       

Materiële uitgaven

188.426

 

188.426

27.224

215.650

18.327

12.725

10.259

– 747

– waarvan IT

132.554

 

132.554

27.963

160.517

18.844

15.844

13.421

2.415

– waarvan overige materiële exploitatie

55.872

 

55.872

– 739

55.133

– 517

– 3.119

– 3.162

– 3.162

                   

Apparaatsontvangsten

32.406

 

32.406

11.564

43.970

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met € 63,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door vrijval op het brandstoffenbudget als gevolg van verwachte lagere vatprijzen en een gewijzigde dollarkoers (€ 42,4 miljoen), wat ten dele binnen DMO is ingezet voor externe inhuur, zoals toegelicht wordt onder de apparaatsuitgaven. DMO draagt uit het gereedstellingsbudget, voornamelijk uit de vrijval op het brandstoffenbudget, daarnaast € 20 miljoen bij aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Ook draagt DMO vanuit de onderrealisatie (op het gereedstellingsbudget) € 9,2 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices (zie ook de materiële uitgaven), vastgoed en de Personeelsagenda.

Het budget voor instandhouding daalt per saldo met € 8,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van een overheveling van F-35 instandhoudingsbudget (€ 7,2 miljoen) van DMO naar CLSK.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 42,7 miljoen. Het betreft hier met name € 34,3 miljoen externe inhuur die gefinancierd wordt uit vrijval van het brandstoffenbudget. Deze inhuur is nodig om de groei van de organisatie op te vangen. Ook is meer budget toegekend voor VUT/WUL-compensatie (€ 2,6 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 2,3 miljoen).

Het budget voor materiële uitgaven stijgt per saldo met € 27,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van het toekennen van € 26 miljoen voor het aanschaffen van extra iDevices. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen vanuit de materiële uitgaven van en naar andere departementen van per saldo – € 7,6 miljoen, waaronder de overheveling van € 6,3 miljoen naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem.

Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

1.279.776

 

1.279.776

51.183

1.330.959

15.028

8.457

9.437

9.352

                   

Uitgaven

1.279.776

 

1.279.776

51.183

1.330.959

15.028

8.457

9.437

9.352

Waarvan juridisch verplicht

50%

     

88%

       
                   

Opdracht Dienstverlenende eenheden

                 

– gereedstelling

                 

– instandhouding

                 
                   

Personele uitgaven

705.328

 

705.328

26.336

731.664

11.511

11.238

10.918

12.833

– waarvan eigen personeel

564.034

 

564.034

20.077

584.111

7.167

7.386

7.383

9.312

– waarvan externe inhuur

2.678

 

2.678

4.087

6.765

500

     

– waarvan overige personele exploitatie

127.578

 

127.578

– 1.180

126.398

2.944

2.952

2.635

2.621

– waarvan overig; attachés

11.038

 

11.038

3.352

14.390

900

900

900

900

Materiële uitgaven

537.942

 

537.942

23.747

561.689

3.517

– 2.781

– 1.481

– 3.481

– waarvan bijdrage huisvesting en infrastructuur

336.671

 

336.671

27.297

363.968

1.269

1.624

2.318

2.126

– waarvan overige materiële exploitatie

194.353

 

194.353

– 3.950

190.403

– 88

– 4.805

– 4.199

– 6.007

– waarvan overige exploitatie; attachés

6.918

 

6.918

400

7.318

2.336

400

400

400

– Nationaal Fonds Ereschuld

36.506

 

36.506

1.100

37.606

       
                   

Apparaatsontvangsten

80.988

 

80.988

 

80.988

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,3 miljoen.

Aan de uitgaven voor eigen personeel is € 20,1 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door de toevoeging van € 9,2 miljoen voor de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast wordt de stijging van het budget veroorzaakt door de toevoeging van € 4,2 miljoen voor de inzet van personeel op Defensielocaties waarvan bij Defensienota besloten is om deze open te houden en de overheveling van € 5,9 miljoen van het CLAS voor de overgang van ROC-instructeurs van de Koninklijke Militaire School (KMS) naar DOSCO bij de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Aan de uitgaven voor externe inhuur is € 4,1 miljoen toegevoegd. Deze stijging wordt veroorzaakt door de overheveling van € 2,5 miljoen van de KMar naar DOSCO voor de inhuur van ongewapend bewakings- en beveiligingspersoneel via de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) om beveiligingstaken van de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden op Schiphol.

Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 23,7 miljoen. De bijdrage voor huisvesting en infrastructuur stijgt met € 27,3 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de toevoeging van € 17,0 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud aan vastgoed en het verbeteren van de legering. Dit bedrag maakt deel uit van de € 25 miljoen voor het verminderen van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeteren van de legering en de facilitaire dienstverlening die beschikbaar gesteld is vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachtte onderrealisatie. Daarnaast is € 10,2 miljoen middels een interne herschikking van de prijsbijstelling uit 2018 naar deze post overgeheveld vanuit overige materiële exploitatie, vanwege de hogere prijsstijgingen in de huidige vastgoedmarkt.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

105.779

 

105.779

2.138

107.917

13.819

3.166

1.239

1.425

                   

Uitgaven

105.779

 

105.779

2.138

107.917

13.819

3.166

1.239

1.425

                   

Subsidies

30.980

 

30.980

– 150

30.830

– 150

– 150

– 150

– 150

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

57.143

 

57.143

– 10.080

47.063

– 80

– 80

– 60

0

Opdrachten

13.656

 

13.656

5.247

18.903

3.928

3.875

1.928

2.054

Bekostiging

4.000

 

4.000

– 479

3.521

– 479

– 479

– 479

– 479

Inkomensoverdrachten – Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie

     

7.600

7.600

10.600

     

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor de programma-uitgaven stijgt per saldo met € 2,1 miljoen. De bijdrage aan (inter)nationale organisaties daalt met € 10,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het overhevelen van € 10 miljoen naar de Defensieonderdelen voor de uit te voeren activiteiten in 2019 voor de Very high readiness Joint Task Force (VJTF). Het budget voor opdrachten stijgt met € 5,2 miljoen. Dit komt voornamelijk door de overheveling van € 3,9 miljoen voor de uitvoering van de Personeelsagenda. Tot slot is er bij inkomensoverdrachten € 18,2 miljoen voor de Regeling Uitkering chroom 6 Defensie uit 2018 doorgeschoven naar de komende jaren. Dit is het restant van de in 2018 bij Defensienota gereserveerde € 20 miljoen voor de regeling. Hiervan is € 7,6 miljoen in 2019 en € 10,6 miljoen in 2020 toegevoegd aan de begroting.

Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement

Artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

1.626.034

 

1.626.034

– 15.613

1.610.421

9.376

8.267

7.538

2.797

                   

Uitgaven

1.626.034

 

1.626.034

– 15.613

1.610.421

9.376

8.267

7.538

2.797

                   

Personele uitgaven

1.601.300

 

1.601.300

– 34.466

1.566.834

– 3.704

– 2.621

– 1.213

394

– waarvan eigen personeel

209.379

 

209.379

– 29.334

180.045

– 2.978

1.066

1.645

1.248

– waarvan externe inhuur

30

 

30

5.434

5.464

3.105

– 30

– 30

– 30

– waarvan overige personele exploitatie

8.957

 

8.957

928

9.885

– 18

– 18

16

48

– waarvan uitkeringen

1.382.934

 

1.382.934

– 11.494

1.371.440

– 3.813

– 3.639

– 2.844

– 872

Materiele uitgaven

24.734

 

24.734

18.853

43.587

13.080

10.888

8.751

2.403

– waarvan overige materiële exploitatie

24.734

 

24.734

18.853

43.587

13.080

10.888

8.751

2.403

                   

Apparaatsontvangsten

25.045

 

25.045

747

25.792

747

747

747

747

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor de personele uitgaven daalt per saldo met € 34,5 miljoen. Het budget voor eigen personeel daalt met € 29,3 miljoen. Dit komt grotendeels, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, door een bijdrage van € 22,5 miljoen van de Bestuursstaf aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast is het budget gedaald door het herverdelen van € 7,3 miljoen. Het verwachte overschot op eigen personeel door een lagere personele vulling is overgeheveld naar onder andere externe inhuur om alsnog de juiste personele capaciteiten te verkrijgen. Het budget voor uitkeringen daalt met € 11,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door € 14,8 miljoen aan bijdrage van de Bestuursstaf aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda.

Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 18,9 miljoen. Dit komt onder andere door de overheveling van € 13,6 miljoen van het CLAS naar de Bestuurstaf voor het hierbij onderbrengen van het Defensie Cyber Commando (DCC), de interne herschikking van € 2,1 miljoen vanuit het verwachte overschot op eigen personeel voor uitbestedingsopdrachten en door de interne herschikking van € 2,1 miljoen voor de materiële uitgaven van het Special Operations Command (SOCOM).

Niet-Beleidsartikel 11 Geheim

Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

7.586

 

7.586

1.078

8.664

1.200

1.200

1.200

1.200

Geheime uitgaven

7.586

 

7.586

1.078

8.664

1.200

1.200

1.200

1.200

Totaal uitgaven

7.586

 

7.586

1.078

8.664

1.200

1.200

1.200

1.200

Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld

Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

Verplichtingen

11.494

 

11.494

308.314

319.808

263.891

489.864

594.792

638.247

Loonbijstelling

                 

Prijsbijstelling

                 

Nader te verdelen

11.494

 

11.494

308.314

319.808

263.891

489.864

594.792

638.247

Onvoorzien

                 

Totaal uitgaven

11.494

 

11.494

308.314

319.808

263.891

489.864

594.792

638.247

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 van € 144,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 van € 91,5 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van € 81,6 miljoen aan de begroting van Defensie.

Capaciteitsdoelstellingen NAVO

De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten. Zodra de precieze bestedingsdoelen zijn bepaald, worden de middelen doorverdeeld naar de betreffende artikelen.

Naar boven