35 210 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 29 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2019 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni 2019, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.724.903

10.477.053

311.693

404.783

404.783

13.811

               
 

Beleidsartikelen

10.974.010

8.726.160

286.648

108.866

108.866

13.064

               

01

Inzet

171.739

199.488

6.707

48.081

48.081

 

02

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

842.097

842.097

20.429

13.491

13.491

 

03

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.427.287

1.427.287

6.432

– 48.988

– 48.988

 

04

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

799.984

799.984

12.043

11.654

11.654

 

05

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

405.344

405.344

4.587

16.487

16.487

 

06

Investeringen krijgsmacht

5.115.563

2.839.964

123.056

19.273

19.273

1.500

07

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

932.220

932.220

32.406

– 2.315

– 2.315

11.564

08

Defensie Ondersteuningscommando

1.279.776

1.279.776

80.988

51.183

51.183

 
               
               
 

Niet-beleidsartikelen

1.750.893

1.750.893

25.045

295.917

295.917

747

               

09

Algemeen

105.779

105.779

 

2.138

2.138

 

10

Apparaat kerndepartement

1.626.034

1.626.034

25.045

– 15.613

– 15.613

747

11

Geheime uitgaven

7.586

7.586

 

1.078

1.078

 

12

Nog onverdeeld

11.494

11.494

 

308.314

308.314

 
Naar boven