Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035207 nr. 35

35 207 China

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2020

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het door het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael opgestelde rapport China’s invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning aan1. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek van Clingendael met de vraag in hoeverre er sprake is van politieke beïnvloeding door China in onderwijs en onderzoek in Nederland.

Hoewel Clingendael concludeert dat er sprake is van enige beïnvloeding, stellen zij dat de Nederlandse overheid niet hard hoeft in te grijpen. Wel geeft Clingendael suggesties voor het ontwikkelen van beleid.

We zullen dit rapport gebruiken ter inspiratie over de positie van Nederland ten opzichte van China op het terrein van onderwijs en wetenschap, in lijn met de kabinetsnotitie Nederland-China: een nieuwe balans uit mei 2019, en zullen de Kamer hierover in het najaar verder informeren. Dit sluit aan bij de activiteiten in het kader van de brede kennisregeling waarin het kabinet inzet op onder meer bewustwording op het gebied van kennisveiligheid.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.