35 179 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LINDE

Ontvangen 29 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt in artikel 15a, eerste lid, «kerkgenootschappen,».

Toelichting

De indiener van dit amendement benadrukt het belang van het effectief tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. De oprichting van het UBO-register kan hieraan bijdragen. In het huidige wetsvoorstel is een vrijstelling van de registratieverplichting geregeld voor kerkgenootschappen, waaronder zowel kerken als moskeeën. Dit amendement regelt dat deze vrijstelling vervalt. De indiener meent dat voor het effectief tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering er geen uitzondering kan zijn voor dergelijke genootschappen. Immers, ook deze genootschappen kunnen misbruikt worden door criminelen voor witwassen en terrorismefinanciering, zoals ook blijkt uit het kabinetsstreven om beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan. Benadrukt wordt dat er ook met dit amendement onverkort dient te worden vastgehouden aan de vrijheid van godsdienst.

Van der Linde

Naar boven