Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035179 nr. 17

35 179 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

Nr. 17 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel II, onderdeel B, wordt aan artikel 10c een lid toegevoegd, luidende:

4. Ten behoeve van de naleving van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, zijn de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 11a van de Advocatenwet, en zijn de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht in artikel 22 van de Wet op het notarisambt.

TOELICHTING

Op grond van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn en zoals neergelegd in artikel 10c van de Wwft worden alle Wwft-instellingen verplicht discrepanties te melden die zij aantreffen tussen de gegevens uit hun eigen cliëntenonderzoek en de gegevens in het UBO-register. Met het toegevoegde vierde lid in deze nota wordt de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht voor advocaten en notarissen en de terugmeldverplichting verduidelijkt.

Advocaten en notarissen vallen voor bepaalde werkzaamheden binnen de reikwijdte van de Wwft. De Wwft is bijvoorbeeld niet van toepassing als een advocaat of notaris werkzaamheden verricht ter bepaling van de rechtspositie van zijn cliënt. Voor zover de werkzaamheden van advocaten en notarissen onder de reikwijdte van de Wwft vallen, zijn zij verplicht geconstateerde discrepanties te melden. Om te verduidelijken dat zij vrij zijn om hieraan te voldoen, wordt expliciet bepaald dat de geheimhoudingsplicht niet van toepassing is bij de naleving van deze wettelijke plicht. Een vergelijkbare bepaling bestaat in de Wwft voor het melden van ongebruikelijke transacties.

Deze nota van wijziging wordt mede ondertekend namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra