Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035170 nr. 13

35 170 Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 31 januari 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel C wordt «worden» vervangen door «wordt».

2. In onderdeel D, artikel 48x, derde lid, wordt «48u, vierde lid, van overeenkomstige toepassing» vervangen door «48u, tweede en vierde lid, van overeenkomstige toepassing» en «artikel 48u, eerste lid, tweede volzin, tweede en derde lid,» door «artikel 48u, eerste lid, tweede volzin, en derde lid,».

Toelichting

Tijdens het wetgevingsoverleg van 27 januari 2020 heb ik aangekondigd een tweede nota van wijziging in te dienen die louter wetstechnisch van aard is, teneinde een onjuiste verwijzing te corrigeren. Onderhavige tweede nota van wijziging voorziet hierin. De Raad van State heeft geadviseerd alle betrouwbaarheidsonderzoeken aan te merken als beschikkingen, zodat zeker is dat daartegen bezwaar en beroep open staat voor betrokkene. Om die reden is in artikel 48u, tweede lid, bepaald dat een beslissing omtrent het initieel betrouwbaarheidsonderzoek een beschikking is en in artikel 48x, derde lid, laatste volzin, is dat artikellid van overeenkomstige toepassing verklaard op het hernieuwd periodiek betrouwbaarheidsonderzoek. Hierdoor zou er twijfel kunnen ontstaan of bezwaar en beroep ook geldt voor het incidenteel betrouwbaarheidsonderzoek. Onderdeel 2 wijzigt artikel 48x, derde lid, zodanig dat artikel 48u, tweede lid, van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op zowel het hernieuwd incidenteel betrouwbaarheidsonderzoek als het hernieuwd periodiek betrouwbaarheidsonderzoek. Met deze wijziging staat buiten twijfel dat tegen alle betrouwbaarheidsonderzoeken bezwaar en beroep open staat. Onderdeel 1 voorziet in een taalkundige verbetering.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus