Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035165 nr. 20

35 165 Verkiezingen

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2020

Mede naar aanleiding van de evaluatie van de verkiezingen in 2017 en 2018 (Kamerstuk 31 142, nr. 62 en Kamerstukken 31 142 en 33 829, nr. 83) wil het kabinet de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen aanpassen. Daarvoor is een wijziging van de Kieswet nodig. Ik leg nu de laatste hand aan het betreffende wetsvoorstel; ik verwacht u binnenkort te kunnen informeren over de verdere voortgang daarvan.

Het gaat om een omvangrijk wetsvoorstel dat tot wezenlijke veranderingen leidt in het proces van uitslagvaststelling. Gemeenten en de Kiesraad bereiden zich nu al voor op de komende Tweede Kamerverkiezing (maart 2021), en willen weten of zij daarbij rekening moeten houden met de huidige of de aangepaste wet.

Ik acht het niet verantwoord om, zelfs al zou de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel uiterst snel verlopen, de onderdelen die zien op het proces van uitslagvaststelling voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezing in werking te laten treden. De gemeenten zullen dan niet voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe proces. De gemeenten hebben mij daar al op gewezen. Ik zal de gemeenten en de Kiesraad daarom berichten dat de nieuwe procedure van uitslagvaststelling niet in werking treedt vóór de Tweede Kamerverkiezing.

Het wetsvoorstel bevat ook maatregelen die het de kiezers in het buitenland makkelijker maken om hun stem uit te brengen. Eén daarvan is de mogelijkheid voor deze kiezers om het vervangend briefstembewijs per e-mail (in plaats van per post) te ontvangen. Om ervoor te zorgen dat deze maatregel wel voor de komende Tweede Kamerverkiezing in werking kan treden, wil ik op korte termijn in het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming regelen dat bij de Tweede Kamerverkiezing het vervangend briefstembewijs ook per e-mail (in plaats van uitsluitend per post) aan de kiezers in het buitenland mag worden verstrekt. De wijziging van deze algemene maatregel van bestuur kent een zogenaamde voorhangprocedure. Naar verwachting kan het wijzigingsbesluit voor de start van het zomerreces worden voorgehangen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren