Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935148 nr. 2

35 148 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Tabel budgettaire gevolgen van beleid – Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector (bedragen x € 1.000)

2019

   

Vastgestelde begroting

Mutatie ISB

Stand na ISB

Verplichtingen

15.708

1.000.000

1.015.708

           

Uitgaven

294.050

1.000.000

1.294.050

           
 

Vermogensverschaffing

280.000

1.000.000

1.280.000

   

Kapitaalinjectie TenneT

280.000

 

280.000

   

Verwerving vermogenstitels

0

1.000.000

1.000.000

           
 

Vermogensonttrekking

0

 

0

   

Afdrachten Staatsloterij

0

 

0

           
 

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

5.000

 

5.000

   

NLFI

5.000

 

5.000

           
 

Garanties

4.850

 

4.850

   

Regeling BF

50

 

50

   

Dotatie begrotingsreserve TenneT

4.800

 

4.800

           
 

Opdrachten

4.200

 

4.200

   

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

4.200

 

4.200

           

Ontvangsten

1.204.300

 

1.204.300

           
 

Vermogensonttrekking

1.195.000

 

1.195.000

   

Opbrengst verkoop vermogenstitels

0

 

0

   

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

1.064.000

 

1.064.000

   

Afdrachten Staatsloterij

0

 

0

   

Winstafdracht DNB

131.000

 

131.000

   

waarvan: Griekse inkomsten ANFA

0

 

0

   

waarvan: Griekse inkomsten SMP

14.250

 

14.250

           
 

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

4.500

 

4.500

   

NLFI

4.500

 

4.500

           
 

Leningen

0

 

0

   

Lening SRH

0

 

0

           
 

Garanties

4.800

 

4.800

   

Premieontvangsten garantie TenneT

4.800

 

4.800

   

Premieontvangsten garantie Propertize

0

 

0

   

Overig

0

 

0

           
 

Opdrachten

0

 

0

   

Terug te vorderen kosten staatsdeelnemingen

0

 

0

Verwerving vermogenstitels

De mutatie van € 1 mld. op zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget betreft de aankoop van een aandelenbelang in Air France-KLM. Het kabinet streeft ernaar om uiteindelijk een vrijwel gelijkwaardig belang als de Franse staat te verwerven. Het doel van deze aankoop is ervoor te zorgen dat het Nederlands publieke belang beter wordt geborgd, doordat dit breder wordt meegenomen in de besluitvorming van de holding Air France-KLM. Het bedrag van € 1 mld. voorziet zowel in het kopen van het aandelenbelang als bijkomende transactiekosten. Het gaat hierbij om een maximumbedrag, naar verwachting zal dit budget niet volledig ingezet worden.