Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935148 nr. 1

35 148 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2019, samenhangend met het mogelijk maken van de aankoop van een aandelenbelang in Air France-KLM.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 februari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15 februari van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutatie Incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

19.022.542

7.534.228

158.920.430

1.000.000

1.000.000

 
               
 

Beleidsartikelen

           

01

Belastingen

2.716.883

2.776.428

154.158.692

     

02

Financiële markten

25.023

25.023

7.441

     

03

Financieringsactiviteiten

publiek-private sector

15.708

294.050

1.204.300

1.000.000

1.000.000

 

04

Internationale financiële betrekkingen

2.274.076

359.220

15.257

     

05

Exportkredietkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

83.444

256.172

     

06

Btw-compensatiefonds

3.225.010

3.225.010

3.225.010

     

09

Douane

416.151

416.151

605

     
   

     
 

Niet-beleidsartikelen

     

08

Apparaat kerndepartement

256.491

256.491

52.953

     

10

Nog onverdeeld

77.956

98.411

0