Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935137 nr. 9

35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 4 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. In het vierde lid vervalt «ten minste» en wordt «de op grond van het derde lid vastgesteldebedragen in euro’s» vervangen door «het laagste bedrag in euro’s dat op grond van het derde lid voor vergelijkbare geneesmiddelen is vastgesteld».

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd een grotere besparing op de geneesmiddelenprijzen te realiseren dan in het voorstel van de regering. Daarbij wordt de laagste prijs in een van de vier referentielanden als maximumprijs gehanteerd voor Nederland. Aangezien de referentielanden in economisch opzicht in hoge mate vergelijkbaar zijn en gezien de grote winstgevendheid voor de farmaceutische industrie bij het leveren van geneesmiddelen, mogen geen grote problemen worden verwacht met betrekking tot de beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Van Gerven