Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935137 nr. 8

35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN

Ontvangen 29 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 3. In het vierde lid vervalt «ten minste» en wordt «op grond van de in het derde lid vastgestelde bedragen in euro’s» vervangen door «twee laagste bedragen in euro’s die op grond van het derde lid voor vergelijkbare geneesmiddelen zijn vastgesteld».

Toelichting

Dit amendement beoogt de prijzen van merkgeneesmiddelen te verlagen en daarmee ook de kosten van de zorg te verlagen. Het amendement regelt dat deels wordt overgegaan op de Noorse berekeningswijze voor de maximumprijzen van geneesmiddelen.

Dit amendement regelt dat van de vier huidige referentielanden het gemiddelde van de laagste twee prijzen wordt genomen om de maximumprijs te bepalen. Door het gemiddelde van de twee laagste prijzen te nemen in plaats van het gemiddelde van de vier referentielanden, wordt een grotere besparing behaald.

Aanscherping van de Wgp biedt een mogelijkheid tot een extra besparing die niet ongebruikt mag blijven. Lagere prijzen voor geneesmiddelen betekenen via de premie lagere lasten voor burger, bedrijfsleven en overheid. Het huidige prijspeil van geneesmiddelen in Nederland is niet zodanig dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen door een dergelijke wijziging wordt beperkt. Beweerd wordt wel, dat als de prijzen in Nederland lager zouden worden dat zou kunnen betekenen dat geneesmiddelen niet meer in Nederland worden geleverd omdat dat commercieel niet meer interessant is of dat innovatie zou worden geremd, omdat er te weinig aan een geneesmiddel kan worden verdiend. Hetzelfde zou dan op dit moment voor Noorwegen moeten gelden. Dat is niet het geval. Het is onwaarschijnlijk dat de met dit amendement te bewerkstelligen wijziging van het Nederlandse prijsniveau innovatie zou remmen. De prijzen in de rest van Europa zijn zodanig dat er altijd aan kan worden verdiend door de farmaceutische industrie. Bovendien is de omvang van de Nederlandse markt beperkt in relatie tot de totale wereldmarkt. De huidige Wgp heeft de toegankelijkheid van geneesmiddelen tegen redelijke prijzen bevorderd, de voorgestelde aanpassing zal deze toegankelijkheid verder vergroten.

Ploumen