Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935137 nr. 19

35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Nr. 19 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 27 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

3. In het vierde lid wordt «ten minste het rekenkundig gemiddelde van de op grond van het derde lid vastgestelde bedragen in euro’s» vervangen door «het laagste bedrag in euro’s dat op grond van het derde lid voor vergelijkbare geneesmiddelen is vastgesteld».

4. Het vijfde lid vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd een grotere besparing op de geneesmiddelenprijzen te realiseren dan in het voorstel van de regering. Daarbij wordt de laagste prijs in een van de vier referentielanden als maximumprijs gehanteerd voor Nederland. Aangezien de referentielanden in economisch opzicht in hoge mate vergelijkbaar zijn en gezien de grote winstgevendheid voor de farmaceutische industrie bij het leveren van geneesmiddelen, mogen geen grote problemen worden verwacht met betrekking tot de beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Van Gerven