Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935137 nr. 17

35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN C.S.

Ontvangen 27 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Het zevende lid komt te luiden:

  • 7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen meer referentielanden als bedoeld in het tweede lid worden aangewezen en kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop maximumprijzen worden vastgesteld.

Toelichting

Dit amendement beoogt de mogelijkheid in de Wet geneesmiddelenprijzen op te nemen om het aantal referentielanden uit te breiden zonder dat daar een wetswijziging voor nodig is.

Met de voorliggende wetswijziging wordt gekozen voor een beperkte besparing om een evenwicht met mogelijk nadelige gevolgen te bewaren. Om effectief in te kunnen spelen op mogelijkheden voor besparingen cq nadelige gevolgen is het belangrijk om in de wet een mogelijkheid op te nemen om sneller tot aanpassingen te komen. De regering heeft al een AMvB aangekondigd die het mogelijk maakt het aantal referentielanden aan te passen. Er is geen reden een dergelijke AMvB niet nu al op te nemen in de wet.

Ploumen Van Gerven Ellemeet