Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935137 nr. 13

35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GELEIJNSE EN PLOUMEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 26 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

Onze Minister voor Medische Zorg zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In het verslag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de effecten van deze wet ten aanzien van de prijzen en beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen. De Minister zendt binnen drie jaar na inwerkingtreding van de wet een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, en in het bijzonder ten aanzien van de effecten op de prijzen en beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. Gelet op de beperkte aanpassing in referentielanden die met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld, zijn indieners van oordeel dat binnen een termijn van drie jaar redelijkerwijs verslag uitgebracht kan worden over de doeltreffendheid en de effecten van dit wetsvoorstel in de praktijk.

Geleijnse Ploumen