35 133 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

C BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2019

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor Rechtsbescherming, het ontwerpAanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet1 en de bijbehorende nota van toelichting aan. Ook bied ik u de reactie van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet2 op dit ontwerpbesluit aan.

Voorhang

De voorlegging geschiedt in het kader van voorhangprocedure van artikel 23.5 van de Omgevingswet en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpAanvullingsbesluit grondeigendom voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd.

Op grond van artikel 23.5 van de Omgevingswet geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is voorgelegd.

Advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet

In 2016 is een Integrale Adviescommissie Omgevingswet samengesteld. De adviescommissie adviseert het kabinet over wetgevingsproducten van de stelselherziening, waaronder ook de verschillende Aanvullingswetten en -besluiten. De adviescommissie heeft kennis genomen van de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom. In september 2019 heeft de commissie laten weten geen advies uit te brengen over dit aanvullingsbesluit (bijlage). De adviescommissie merkt op dat een belangrijk deel van de regels over de instrumenten van het grondbeleid zijn opgenomen in het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom en acht de uitwerking in het ontwerpAanvullingsbesluit in aansluiting op de keuzes die zijn gemaakt op wetsniveau. Zij ziet daarom af van inhoudelijke aanbevelingen op het besluit.

Een gelijkluidende brief heb ik gestuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning.

Naar boven