Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 9

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 15 april 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister, na overleg met Onze Minister van Financiën, worden regels gesteld over de voorwaarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen waaraan Invest-NL bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, in ieder geval toetst.

Toelichting

Het doel van het voorliggende wetsvoorstel is om bij te dragen aan de financiering en realisatie van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen. De financieringsinstelling is daarmee specifiek bedoeld voor de financiering van ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieopgaven. Daarom is het volgens de indiener van essentieel belang dat bedrijven die hiervoor financiering ontvangen voldoen aan minimumcriteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De memorie van toelichting van het voorliggende wetsvoorstel stelt dat een investering moet voldoen aan de best performing standards op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan de invulling nog door Invest-NL zelf moet worden bepaald. De indiener vindt het zorgelijk dat de oprichting al wordt afgerond voordat de criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vastgelegd. Vanwege het feit dat criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen veranderlijk zijn in de tijd, regelt dit amendement dat criteria bij of krachtens AMvB worden vastgesteld en gewijzigd in het geval er in de toekomst veranderingen zijn die daarom vragen. De indiener stelt voor dat de criteria op zijn minst moeten voldoen aan de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Van der Lee