Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 33

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2019

Onder dankzegging voor de spoedige behandeling van het voorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (Kamerstuk 35 123) in uw Kamer en zoals eerder gewisseld in het wetstraject breng ik u, mede namens de Minister van Financiën, ervan op de hoogte dat de Europese Commissie op 6 juni jl. onder de Europese staatssteunregels goedkeuring heeft verleend voor de voorgenomen oprichting van en kapitaalstorting in Invest-NL (zie goedkeuringsbesluit in bijlage)1. Een brief met gelijke strekking is verzonden naar de Eerste Kamer.

Door de goedkeuring heeft Invest-NL de ruimte om de met de machtigingswet beoogde activiteiten uit te voeren op twee doelen: het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij grote maatschappelijke transities (zoals op het gebied van energie en verduurzaming) en het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering aan het mkb en doorgroeiende bedrijven. Bovendien zal Invest-NL het aansluiten van Nederlandse initiatieven aan Europese programma’s zoals InvestEU en Europese fondsen faciliteren. Ook de ontwikkeltaak om meer ondernemingen en projecten financieringsrijp te maken voor de markt is door de Europese Commissie goedgekeurd. In reactie op vragen in de wetsbehandeling kan ik u daarnaast melden dat Invest-NL met inachtneming van de staatssteunkaders en onder marktconforme voorwaarden ook kan investeren in veelbelovende (door)groeiende ondernemingen die nog geen winst maken, ook als zij vallen onder de ruime Europese definitie van «onderneming in moeilijkheden».

Tot slot informeer ik u graag dat er ook helderheid is over de budgettaire randvoorwaarde. Vanuit budgettair oogmerk is als randvoorwaarde gesteld dat de kapitaalstorting in Invest-NL dient te kwalificeren als een zogenoemde financiële transactie. Hierover heeft een ex ante consultatie met CBS en Eurostat plaatsgevonden. Uitkomst van deze consultatie is dat op basis van de verstrekte informatie de kapitaalinjectie in Invest-NL (=storting van 1,7 miljard euro vanuit de rijksbegroting in Invest-NL) volgens de Europese regels kwalificeert als een financiële transactie van het Rijk. Het CBS heeft deze uitkomst bevestigd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl